Aktuelt
Fair Transport
Tips for vinteren
Regioner
Om NLF
Medlem
Infobank
Min side
NORGES LASTEBILEIER-FORBUNDs
VELGERGUIDE
«Uten lastebilen stopper Norge» er mer enn et godt slagord, det er en faktisk beskrivelse. Hvem som styrer landet er ikke likegyldig. Dersom du lurer på hva de ulike partiene mener i saker som er viktige for næringen vår bør du lese dette. NLF har stilt de ulike partiene spørsmål om saker som er viktige for oss. I tillegg har vi gitt de muligheten til å gjøre opp sine politiske regnskap. Hva har de gjort for vår næring i stortingsperioden som gikk, og hva skal de gjøre i neste periode? Vi håper dette kan være til hjelp når du skal finne ditt parti. Og husk; hvis du ikke stemmer blir det bare de andre som bestemmer! Bruk stemmeretten!
1
Hva er de tre viktigste grepene dere vil gjennomføre for å få useriøse aktører bort fra veiene?
Hyppigere kontroller, bedre sanksjons og innkrevingsmuligheter og styrke samarbeidet mellom de ulike kontroll og tilsynsfunksjonene
add Les mer
Økt fokus på ulovlig kabotasje og hyppigere kontroller av utenlandske vogntog
add Les mer
Rødt ønsker å forby kabotasjekjøring inntil bransjeavtale og andre virkemidler for å regulere godstransport på vei i Norge er på plass.
add Les mer
Elektronisk registrering av kabotasjekjøring, øke kontrollvirksomheten og en egen spesial enhet for kontroller i transportnæringen
add Les mer
Øke samarbeidet på tvers av etatene, Statens Vegvesen, politiet, skatt- og tollmyndigheter, Arbeidstilsynet og Nav.
add Les mer
De Grønne vil styrke tiltak mot kabotasjekjøring, og vil intensivere arbeidet med å sikre at alle som transporterer varer i Norge jobber under ordnede forhold.
add Les mer
Mer kontroll og sterkere samarbeid mellom Statens Vegvesen, Tolletaten og Arbeidstilsynet.
add Les mer
Stille krav om norske/seriøse arbeidsvilkår for aktører som opererer i Norge, med skjerpet kontroll og strengere håndhevelse av lovbrudd og gjeld til staten.
add Les mer
Øke kontrollinnsatsen - med ny teknologi som gjør kontrollene mer effektive.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
2
Er dere for å gjøre elektroniske fraktbrev obligatorisk, og vil dere prioritere det i neste periode?
Ja.
add Les mer
Ja
add Les mer
Elektroniske fraktbrev er positivt
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja.
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
3
Ønsker dere å opprette et transportregister over alle internasjonale-, kabotasje- og kombinerte transporter?
Ja
add Les mer
Mer og bedre kontroll på dette området er viktig. Vi støttet utredningen av et digitalt transportregister og vil følge opp dette i kommende periode.
add Les mer
Ønsker primært et europeisk register
add Les mer
KrF vil arbeide for å opprette et transportregister, noe som vil gjøre kontroller enklere.
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Nei
add Les mer
Ja
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
4
Vil dere sikre at obligatoriske bompengebrikker i tunge kjøretøy kobles opp mot bankgaranti eller gyldig kredittkort for å sikre at alle betaler?
Ja
add Les mer
FrP i regjering gjorde det i 2015 obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy, og er opptatt av at det skal hindre misbruk.
add Les mer
Det er åpnet for at selskapet som utsteder bombrikke kan kreve en sikkerhet for å få inn pengene fra kunden, i form av depositum eller at brikkeavtalen er koblet mot et betalingskort.
add Les mer
KrF ønsker obligatoriske bompengebrikker knyttet opp mot en sikkerhet for betaling, så fremt det nødvendige juridiske grunnlag for dette er på plass landene imellom.
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Nei
add Les mer
Ja
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
5
Vil dere at offentlige anskaffelser skal stille krav til Fair Transport-sertifisering eller tilsvarende?
Støtter intensjonen
add Les mer
Det er svært positivt at bransjen har etablert et sertifiseringssystem for seriøse transportbedrifter.
add Les mer
Høyre mener man som innkjøper har et ansvar for å sikre at man bruker seriøse aktører.
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Det er en god ide vi gjerne ser nærmere på.
add Les mer
Ønsker å bruke offentlige anskaffelser
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
6
Vil dere prioritere drift og vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveger over nye, kostbare fjordkryssingsprosjekter?
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
7
Hva vil dere gjøre med ferjeprisene i neste periode?
Ap vil redusere fergeprisene på riksvegferger og fylkesvegferger.
add Les mer
FrP vil at bruken av ferger på riks- og fylkesveier skal være kostnadsfri
add Les mer
Høyre vil gradvis redusere fergeprisene
add Les mer
KrF vil arbeide for at fergeprisene langs kysten blir redusert.
add Les mer
Ønsker at alle ferger skal være gratis for fotgjengere og syklister
add Les mer
Senterpartiet vil innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet
add Les mer
SV vil gjøre fergetransport gratis for pendlere uten fastlandsforbindelse, ellers halvering generelt.
add Les mer
Sammen med regjeringen og Frp senker vi nå fergeprisene (se også H, og Krfs svar).
add Les mer
Rødt ønsker å innføre gratis fergetransport for alle.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
8
Vil dere prioritere opprettelse av flere døgnhvileplasser og flere helårstoaletter langs riksveinettet?
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Ja
add Les mer
Mener det viktigste er gode og trygge arbeidsvilkår, uten sosial dumping i bransjen. Vil bruke både regelverk og offentlig innkjøpsmakt til å få til dette.
add Les mer
Ja
add Les mer
Ved en omprioriteringer av midler fra motorveier til drift av riksveier, vil det bli mer penger også til infrastruktur langs riksveinettet.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
9
Flere byer innfører løsninger for varelevering med flere små kjøretøy, som i fullskala vil kunne føre til dårligere fremkommelighet og begrenset reduksjon i utslipp. Hvordan vil dere sikre effektiv og trafikksikker logistikk i byområder i fremtida?
Rødt mener de enkelte kommunene må få planlegge dette selv, men generelt ønsker vi mer kollektivtrafikk i og mellom byer
add Les mer
Dette er et lokalpolitisk tema. Arbeiderpartiet har ikke en felles nasjonal politikk med føringer på dette, utover at vi støtter politikken med by-avtaler
add Les mer
FrP mener det er viktig med gode veier og god framkommelighet, også i byene.
add Les mer
Vi må sikre koordinering av virkemidler på statlig og lokalt nivå.
add Les mer
Ja
add Les mer
Ønsker omlastingssentraler i de største byene, som sørger for utslippsfri varelevering med mindre varebiler, elsykler og (kanskje) etter hvert droner i sentrumsområdene.
add Les mer
Senterpartiet vil sikre at alle har tilgang til byområdene, og vil gå imot innføring av såkalte «nullutslippssoner» eller andre tiltak som ødelegger for framkommeligheten.
add Les mer
SV vil videreutvikle løsninger som legger til rette for nullutslippsløsninger, også for varelevering i byområder. Men utviklingen må følges nøye – i samråd med organisasjoner som NLF.
add Les mer
Venstre er tilhengere av nye løsninger for varetransport i bysentra
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
10
Hvilke tiltak vil dere ta i bruk for å sikre god HMS for sjåførene ved varelevering?
Rødt vil sikre god HMS for sjåfører gjennom et seriøst arbeidsliv uten verken innleie, for mange underleverandører eller kabotasje.
add Les mer
SV mener at de samme HMS-betingelser skal gjelde for sjåfører ved varelevering på lik linje med andre arbeidstagere.
add Les mer
Etterlevelse av HMS-reglene er blant annet betinget av god tilsynsvirksomhet og kontroll fra myndighetene.
add Les mer
Senterpartiet vil sikre at sjåførene har god tilgang til de stedene varelevering skal foretas, så de har trygge arbeidsforhold.
add Les mer
Ønsker tydelige skiller mellom arealer for gående, syklende, kollektivtransport og næringstransport.
add Les mer
Normale HMS-regler gjelder også for nye aktører i vareleveringsnæringen.
add Les mer
Dette er et viktig tema som vi forutsetter at bransjen finner gode løsninger på i samarbeid med sine kunder.
add Les mer
Dette er i stor grad lokale myndigheters ansvar, men framkommelighet for varetransport sammen med nok laste- og losseplasser er viktige tiltak.
add Les mer
Dette er først og fremst et kommunalt ansvar, men FrP følger dette opp både på lokalt og nasjonalt plan.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
11
Hvordan stiller partiet seg til regjeringens ønske om å øke CO2-avgiften, og vil dere ha kompenserende tiltak som skjermer veitransportnæringa?
Rødt er positive til å øke CO2-avgiften, men ønsker kompenserende tiltak både sosialt og geografisk.
add Les mer
SV mener CO2 avgiften bør økes. Nivået i er Europa viktig, av hensyn til konkurranse.
add Les mer
Ap støtter regjeringens forslag om å øke CO2-avgiften, men vil skjerme distriktene.
add Les mer
Senterpartiet kommer ikke til å være med på å øke CO2-avgiften på en slik måte at pumpeprisen øker.
add Les mer
Vil øke CO2-avgiften til 2000 kr per tonn innen 2030. Økte dieselpriser skal gå til et klimafond for næringstransport.
add Les mer
Det er vi som har tatt initiativ til den politikken fordi utslippene skal ned og det må også vegtransportnæringa bidra til.
add Les mer
KrF støtter økning av CO2-avgiften, som et av virkemidlene for å redusere utslippene.
add Les mer
Høyre vil gradvis øke CO2-avgiften.
add Les mer
FrP sier blankt nei til en firedobling av CO2-avgiften.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
12
Hva deres viktigste tiltak for å sikre bruk av ny, klimavennlig, teknologi for godstransport på vei?
Økt satsing på hydrogen som fremtidsrettet drivstoff. Er også positive til biogass.
add Les mer
Bygge ut ladestasjoner og anlegg for fossilfritt drivstoff over hele landet. Se hydrogen i sammenheng med knutepunkter for jernbane, sjø og veitransport. Større satsing på bærekraftig biodrivstoff og hydrogen – sammen med elektrisk.
add Les mer
Bygges ut en helhetlig ladeinfrastruktur. Etablere fyllestasjoner for hydrogen og biodrivstoff langs de viktigste transportårene. Tror på elektrisitet og hybridteknologi, men på kort sikt vil biodrivstoff og hydrogen være mer realistisk.
add Les mer
Senterpartiet vil etablere et CO2- fond for næringstransporten.
add Les mer
Vi ønsker å opprette et klimafond for næringstransport med de økte dieselpriser brukes til å utvikle miljøvennlig teknologi for varebiler og tungtransport, slik næringslivet selv har etterspurt.
add Les mer
Økt CO2-avgift og avgiftsfrihet på utslippsfrie kjøretøy
add Les mer
Vi ønsker å tilrettelegge for videre utvikling av nullutslippskjøretøy, også for godstransporten.
add Les mer
Vi vil videreføre nullutslippsfordelene for næringstransporten
add Les mer
Med gode rammebetingelser og avgiftsreduksjoner vil det bli lettere for bedriftene å investere i nye kjøretøy.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
13
Hva er deres tre viktigste tiltak for å sikre tilgang til fossilfrie drivstoff (el/hydrogen/biogass/biodiesel) over hele landet?
Rødt bevilget 1 milliard ekstra til ladeinfrastruktur i vårt alternative statsbudsjett for 2022, i revidert statsbudsjett mer enn doblet vi regjerings satsing på hydrogen som fremtidsrettet drivstoff. Vi er også positive til biogass.
add Les mer
SV vil bygge ut ladestasjoner og anlegg for fossilfritt drivstoff over hele landet, slik at nullutslippskjøretøy faktisk blir et alternativ også i distriktene og for langtransport.
add Les mer
Utarbeide en nasjonal strategi i løpet av 2022 for å sikre nok ladeinfrastruktur. Øke bruken av biodrivstoff opp til 40 prosent i 2030.
add Les mer
Senterpartiet vil sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren.
add Les mer
Nasjonal ladestrategi for et sammenhengende nettverk av fyllestasjoner langs hovedveinettet med hurtigladere, hydrogen og biogass. Utvikle energi-huber for hydrogen til lastebiler, busser, ferjer og tog på viktige trafikknutepunkt. Staten må ta en aktiv rolle i å få på plass den nødvendige infrastrukturen for utslippsfri næringstransport
add Les mer
Vi vil sikre ladeinfrastruktur i hele landet
add Les mer
Etablering av ladestasjoner, tilskuddsordninger og tilrettelegging av teknologisk utvikling
add Les mer
Gjennom Enova og andre støtteordninger
add Les mer
Redusere avgiftssatser
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down