Region 7 Nordland / Troms / Finnmark

Det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse blant NLF-medlemmene. Det er viktig at dere tar dere tid til å besvare denne!

På forhånd takk

Det gode været var med på å gjøre telleaksjonen 2017 til en suksess

Gjennom 24 timer ble alle lastebiler/trailere telt i Bjerkvikkrysset. Dette er en jobb NLF gjennomfører for å kontrollere antall utenlandske aktører på norske veier.

Det viste seg at trafikken hadde økt med ca 15 % men den utenlandske innblandingen var omtrent som sist mao. 17%.

Fylkesstyret i Troms viste sitt store engasjement og deltok svært aktivt i tellingen.

Godt oppmøte under workshopen i Bodø

Bodø kommune hadde invitert til «workshop» i regi av Norsulp. NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) har som hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. 

Jurist Magnussen fra Vegdirektoratet gjennomgikk noen av de juridiske utfordringene rundt ITS

Statens vegvesen inviterte til ITS-konferanse i Bodø torsdag 9. juni. Her fikk deltakerne et godt innblikk i det arbeidet som gjøres, både nasjonalt og internasjonalt. Det er spesielt interessant for oss her i Nord-Norge at riksveien fra Tromsø til Kolari, i Finland, er forsøksområde.

God påske

Styrene og administrasjon i NLF Finnmark, Troms og Nordland ønsker alle medlemmer og deres kjære en god påske.

KVU- Hadselfjordtunnel

23.mars ble det gjennomført dialogmøte i referansegruppen. Møtet fant sted i "kulturfabrikken" på Sortland.

Unni Gifstad fra Statens Vegvesen fungerte som møteleder og etter en rask presentasjon av deltakerne gjennomgikk hun hovedpunktene i samferdselssaken.

Nils Petter Rusånes er prosjektleder for KVU- Hadselfjorden og han gjennomgikk den faktiske med hensyn til trafikkgrunnlag og de samfunnsmessige virkningene.

Sentrale punkter var selvfølgelig varetransport, nærhet til sykehus og storflyplass. Økningen i sykkelturisme og vinterturisme ble også vektlagt under presentasjonen.

Kursing i norsk og data

NLF-Nordland har fått tilsagn om støtte for å gjennomføre kurs for medlemmene i Norsk og data.

Endelig kursplan vil foreligge umiddelbart etter påske og vi håper at vi får mange deltakere.

Primært satser vi på kurs i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen og Sortland. Deler av undervisningen vil foregå som videokonferanse, hvor deltakerne deltar på "skype"

Fra årsmøte middagen på Hamn i Senja

Under årsmøtet på Finnsnes ble Kari Workinn og resten av styret gjenvalgt. Vi feiret og flere jubilanter under årsmøtemiddagen på Hamn i Senja. Arnold Hauan mottok 50 års plakett på vegne av  firma Leif Hauan & sønner som han er daglig leder for. Trond og Ann Kristin Kanebog mottok nål for 25 års medlemskap på vegne av bedriften Kanebog transport som de leder. 

Arnold Hauan med 50 års plakett

Arnold Hauan med 50 års plakett

Trond og Ann Kristin Kanebog

Trond og Ann Kristin Kanebog

Kommunikasjonsdirektør Christan Cramer belyste NTPs betydning for norsk næringsliv

Samferdselsforum Nords konferanse i Bodø 20 -21. mars gjennomgikk NTP-ens betydning for Nord-Norge, og hvilke saker som de mente var viktigst.
Alle "næringsbarometer" peker i favør av Nord-Norge, men det er en hvis skepsis til hvordan fordelingen vil bli. Det er åpenbart at vei standarden, både på riks- og fylkesveinettet er for dårlig og at de rammene som forventes ikke kan dekke inn det vedlikeholdsetterslepet som har bygd seg opp.

Samferdselsforum Nord arrangerte møte med industrien i Saltdal for å kartlegge kommunikasjonsutfordringene.

Saltdalen, 10 mils kjøretur fra Bodø representerer et industrisenter. Her er Nexans, Saltdalshytta, Salten Aqua og Hepro lokalisert. Alle disse industriaktørene har formidable transportutfordringer og Samferdselsforum Nord fikk et godt innblikk i de utfordringene som bedriftene har.

Gunnar Svendsgård fikk sitt velfortjente bevis på 50 års medlemskap

Årsmøtet til NLF-Nordland ble avviklet på Thon Hotell Nordlys i Bodø 3.-5. mars 2017. Her var samtlige lokallag representert og NLF-direktør, Geir A. Mo, deltok også aktivt under møtet. Det var ingen endringer i sittende styre og dette understreker at våre medlemmer er fornøyd med de resultatene som fylkeslaget oppnår.

Årsmøtet ble også benyttet til å dele ut NLFs fortjenestesmerke i sølv til sittende formann, Einar Endresen og kasserer Nils Harry Jakobsen.

Godt oppmøte av næringsliv og politikere på Myre i Vesterålen

Ansvarliggjøring av transportkjøper, manglende vedlikehold av fylkesveiene og katastrofalt vintervedlikehold var hoved poengene i Frank Lauritz Jensens innlegg under møtet på Myre. Det var ikke tvil om at Fiskeriministeren forsto budskapet og skulle ta disse elementene med seg videre i sitt arbeid med utvikling av fiskeriene i Nord-Norge.

Godt oppmøte på medlemsmøte i Alta

Mange fant veien til kurs med Robert Aksnes og medlemsmøte i NLF Finnmark som foregikk i Alta i lokalene til Oleif Simensen. 

Våre mest erfarne sjåfører forteller om ufremkommelige veier, og svært dårlig strøing. Dette er realiteten på veinettet i Nord-Norge.

Det blir nesten daglig rapportert inn til vegtrafikksentralen om farlige kjøreforhold. Det har vært rekordmange uhell sålangt denne vinteren, og det er betimelig å stille spørsmål ved vintervedlikeholdet. Dette er ikke en kritikk til de som gjør sitt beste for å sikre fremkommeligheten, men det er åpenbart at oppdragsbeskrivelsene ikke stemmer overens med de klimatiske forholdene vi opplever denne vinteren.

faksimile; Avia Nordland

Jeg har forståelse for at det kan være provoserende å se at andre kjøretøy slipper igjennom, mens en selv blir stående igjen. Likevel finnes det ingen unnskyldning for ikke å etterkomme politiets pålegg om flytting av kjøretøy. Denne typen "aksjon/protest" fører aldri frem, og er bare med på å ødelegge omdømme til lastebilnæringen. Når vi i tillegg nettopp har erfart dødsulykker, hvor lastebilen står i ro, må vi alle fokusere på trafikksikkerhet. Det er sjåførens ansvar at vi ikke representerer en risiko. I dette tilfellet representerte kjøretøyet en fare ved sin parkering/stans rett etter bakketopp.

Det er tidligere opplyst om at tunnelen i Saksenvik (mellom Fauske og Saltdal) etter klokken 22.00, bare vil være åpen for gjennomkjøring kl. 02.00. De fleste sjåfører planlegger sin kjøring slik at de ikke får uønsket stans og unødig forskyvelse av kjøre-/hviletiden, men på vanskelig vinterføre, kan den planlagte kjøringen bli påvirket av bergingsoppdrag og kolonekjøring, etc. Vi henstiller våre medlemmer om å beregne litt ekstra tid og ta det rolig - som det var markert over porten hos Tysklandsbrigaden etter krige; "Bedre fem minutter for sen, enn alt for tidlig"

Årsaken til denne begrensede gjennomfartsperioden er entreprenørens behov for sikring av tunneltak etter sprenging, samt tid for betongsprøyting av tunnelen.

Daglig leder Ronn Olsen motar jubileumshilsen fra Vikings Bent Roger Lyngmo

Åpen dag med kaker og kaffe er utvilsomt populært også på Sortland. Da Sortland Bilberging markerte sitt 15 års jubileum ble stasjonen godt besøkt av samarbeidspartnere i området. Kvelden ble avsluttet med festmiddag på en av byens bedre restauranter. NLF gratulerer jubilanten

Statsråden for samferdsel, Tom Cato Karlsen var tilstede under oppstarten i Saltdal

Det er fantastisk at arbeidet på Tjernfjellet har startet - men det er ufattelig at ikke all massen blir benyttet til utbedring av Sørelva - Borkamo.

Dette vil medføre at vi må frakte store deler av massene to ganger - og det er snakk om formidable mengder. Et forsiktig estimat på volumet er 30.000 lastebillass. Dette er hverken miljømessig eller økonomisk forsvarlig. 

Faksimile fra Saltenposten

Faksimile fra Saltenposten

NLF fokuserte på at E10 er det viktigste for Lofot-regionen

Under årets samferdselskonferanse i Svolvær måtte NLF bruke sterke virkemidler for å få tilhørerne til å forstå at E10 er den åpenbart viktigste kommunikasjonssatsningen i regionen. Det ble godt mottatt av de fleste, på tross av stor representasjon fra luftfarten.

Bilde deler av transport og kommunikasjonskomiteen på stortinget sammen med ordfører i Kvænangen kommune. Fra venstre , Janne Sjelmo Nordås SP, Eirik Sivertsen AP, Magne Rommetveit AP, Kjell-Idar Juvik AP, Eirik Losnegaard Mevik ordfører Kvænangen og Karianne Tung  AP.

I forbindelse med at transports og kommunikasjonskomiteen på stortinget var på reise med hurtigruten fra Kirkenes til Tromsø ble NLF invitert til å holde 2 innlegg under reisen. Regionsjef Odd Hugo Pedersen holdt ett innlegg som handlet om modulvogntog hvor fokus var å få åpnet flere strekninger, det andre tema om utfordringer i transportkorridorene i Troms og Finnmark var en god mulighet til å fremme NLF sine prioriteringer i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. I etterkant av møtet er flere nye strekninger åpnet for modulvogntog. 

Tore Velten

Modellen med felles høsttreff med MEF i Troms begynner og ta form , det er økning i antallet påmeldte for hvert år, det er nå tredje året med felles treff i Troms etter ett langt opphold. Før leverandørutstillingen holdt NLF advokat Robert Aksnes kurs hvor tema var hvordan medlemsbedriftene kan møte kravene som arbeidstilsynet stiller ved bedriftskontroll. Leverandørtreffet med 23 utstillere og med godt besøk av medlemmer fra begge organisasjoner må betegnes som en suksess. 

Godt besøk under onsdagens åpning på Fauske

Mye folk, Kaker, hamburgere, lykkehjul og god stemning på Fauske. Dette er raskt oppsummert det som skjedde under Circle K lanseringen onsdag 19. oktober.
Med mediadekning av både lokalavisen Saltenposten og Lokalradioen fikk Cirkle K god markering av omprofileringen. Våre kunder vil nok ikke merke så stor forskjell etter omprofileringen, - vi fortsetter med vårt kundefokus og vår gode service.

Det var mange som tok turen innom stasjeonen på onsdag og det var tidvis vanskelig å finne egnet parkeringsplass. Det virker som om navnebyttet har satt seg - selv om både kunder og enkelte ansatte fremdeles kaller stasjonen for Statoil.

Magne Madsen - tydelig fornøyd med beviset på 40 års medlemskap i NLF

Vi hadde håpet på å dele ut jubileums-beviset på årsmøtet i lokalavdelingen for Vesterålen, men da passet det ikke for jubilanten. Når da årets høsttreff måtte kanselleres ble vi tvunget til en litt mindre høytidelig overrekkelse av 40-års planketten.

Vår kollegahjelp i Vesterålen, Steinar Ernestussen tok turen ut til Magne Madsen og overleverte beviset på trofast medlemskap.

En takk til Steinar og en stor gratulasjon til Magne Madsen. 

Barna ved Hauan barneskole oppfattet hvor vanskelig det er å se alt som skjer rundt lastebilen

Torsdag 13. oktober var turen kommet til Hauan Barneskole på Fauske. Her fikk barna og lærerne trafikkopplæring med fokus på blindsoner, refleksbruk og trafikklek. -men det er ikke tvil om at turen inn i hytta på betongbilen var morsomst. Det var 1-4 klasse som toko del i opplæringen og utbyttet var utvilsomt godt. Barna forsto hvor man ikke skulle bevege seg når en lastebil var i nærheten. Avslutningsvis ble det filmfremvisning, hvor alle momentene fra de praktiske øvelsene ble belyst.

De ansatte ved Veitrafikksentralen i Mosjøen foran videoveggen under den offesielle åpningen.

Endelig kan Veitrafikksentralen flytte inn i de nye lokalene i Mosjøen. Dette er et høyteknologisk senter som overvåker trafikken i Nord-Norge. Med en enorm videovegg i enden av lokalet kan operatørene kontrollere trafikken og gi nyttig informasjon til brukerne. NLF var selvsagt tilstede og overrakte NLF-vimpelen til leder av vegtaransportsentralen, men håp om enda bedre informasjon til veibrukerne i nord.

Glade barn i Tana - iført nye refleksvester fra NLF

Det er ikke hver dag barna i Tana får sitte i førersetet på en lastebil, men det var tilfellet under tirsdagens trafikksikkerhetsdag ved Tana Barneskole. Det var Fylkesleder Yngve Harila og Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-Forbund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med tunge kjøretøy.

Stort engasjement blant barna i Lakselv

Onsdag fikk barna ved Lakselv Barneskole lære trafikksikkerhet. Det var Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-Forbund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med tunge kjøretøy. Med hjelp av den lokale NLF-medlemmet, Miniexpressen fikke barna erfare lastebilen, både fra ut- og innsiden.

Statens vegvesen starter utbedringen av Rakvik tunnelen

Det er litt over et år siden NLF-Nordland tok kontakt med Statens vegvesen vedr. tunnelen i Rakvika (øst for Svolvær). Målsetningen var da å få redusert hastigheten i tunnelen, da tunnelhøyden tvang tungbilene over midtstripa for å unngå berøring med tunneltaket.

Med en smule arroganse og "ovenfra og nedholdning" fikk vi til svar at fartsgrensen var koorekt.  - nå har imidlertid Statens vegvesen kommet på bedre tanker og startet arbeidet med å slipe ned kjørebanen slik at høydeangivelsen stemmer med reell høyde fra hvitstripa og opp!

Vi er godt fornøyd - og ser at arbeidet vårt gir resultater! 

Fylkesleder Einar Endresen mottok jubileumsgaven fra Forbundsstyrets nestleder, Alv Ervik.

Det var egentlig i august at denne gaven skulle vært overrakt, men det sies at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Alv Ervik gratulerte jubilanten på vegne av hele NLF og overrakte gaven som var et spleiselag mellom fylkesavdelingen og NLF sentralt.

Geir A. Mo deltok under debatten i Bødø (foto; Robert Bangås)

Hvilke veier skal bygges, og hvilke argumenter legges til grunn. Dette var temaet under onsdagens debatt i Bodø. NLFs direktør Geir A. Mo bidro med erfaringer både fra politikken og fra lastebilnæringen. Dette er ikke matematikk, men politikk. Dagens modeller for å avdekke hvilke veier som er samfunnsøkonomisk korrekt å bygge ut, er i beste fall dårlige - men det er det beste vi har. Dette ble egentlig konklusjonen etter en interessant runde blant paneldeltakerne.

Høsttreff i Troms 7.-9. oktober

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale¬partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Ishavshotell i Tromsø i tiden 7-9. oktober

Ny vegtrasè i Tosbotn

Det er mest sannsynlig norsk rekord i vegbygging vi nettopp har vært vitne til i Tosbotn. Tiden som er gått med fra utsklidningen av gammel veglegeme til etablering av ny vei har vært enestående. Årsaken til den raske utbedringen er Statens Vegvesens mulighet til "avrop" på arbeidet - det vil si at de på grunn av kritiske faktorer kan unngå den lange prosessen med anbuds innbydelser etc. Jobben ble tildelt Hære, som til alt hell hadde ledig kapasitet på utstyr og personell.

Nordland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Hære har på en forbildelig måte fått på plass ny vei.

Statens vegvesen, Bodø Havn og Bodø kommune deltok under den offensielle åpningen av dagnhvileplassen på havnen.

Endelig har vi fått på plass døgnhvileplassen på Bodø Havn. Dette har vært et etterlengtet tilbud til langtransportsjåførene som frekventerer regionen.En sentral plassering ved hurtigrutekaia, gir våre medlemmer mulighet til avvikling av døgn-/helgehvile. Her kan de både dusje og lage seg mat, samt rusle en tur til sentrum.

Døgnhvileplassen har ikke ennå fått på plass alle møblene men regner med at dette er klart i løpet av sommeren.

Ekstra stas for NLF når vi får åpne nystasjonene

Onsdag 22. juni var det duket for åpning av begge Circle K -stasjonene i Bodø. Det var mye folk, kaker og fantastiske tilbud.
Lokalradioen sendte direkte fra åpningen og var delaktig i arrangementet. Med halv pris på pølser og burgere gikk det varmt bak disken - både på Hunstad og i Olav V gate.

Oleif Simensen med sine svigersønner Tomas og Paul Inge og sitt barnebarn Jan Arne mottar pris av statssekretær Tom Cato Karlsen og Jon Lauvstad fra tung-bilimportørene.

I sterk konkurranse med transportører fra hele landet dro Oleif Simensen i land transportør prisen under landsmøtet i Alta. Prisen henger høyt i NLF og det er første gang ett medlem fra Finnmark mottar prisen. NLF region 7 føyer seg inn i rekken av gratulanter. 

Kjell Sakariassen fra Øyvind Jensen Thermotransport sammen med kamera-teamet fra NRK-Nordland

Det har lenge vært påstått at de utenlandske transportørene var oftere innblandet i ulykker enn de norske aktørene. Dette er nå dokumentert gjennom TransportØkonomisk Institutts rapport. På tross av at de utenlandske transportørene bare står for 6-7% av den totale kjørelengden - er de innblandet i over 11% av ulykkene med personskade, 17% av dødsulykkene og 33% av fastkjøringene.

Innslaget sendes både på radio og TV

Da skal alle NLF-kortene være utsendt

NLF-kortet skal være beviset på at du er berettiget til rabatter. Det er en mengde rabatter som du som NLFer kan nyte godt av.
Det være seg mat hos Circle K, dekk hos Dekkmann og mye mye mer. Se lastebil.no for mer informasjon.

Har du ikke mottatt kortet - send en e-post til flj@lastebil.no

Fauske Hotell blir hovedsetet for årets høsttreff

Da er vi godt igang med planleggingen av årets høsttreff. Det vil gå av stabelen første helga i september.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer i fylket til å sette av denne helga, - det blir både faglig og sosialt opplegg.
Vi satser på oppstart på fredag med utstillere inne på hotellet og en liten matbit. Lørdag satser vi på en faglig seanse etter frokost for så å bevege oss ut på grilling.

Festmiddagen er ikke avklart ennå, men det bør være interessant for lastebilnæringen å støtte oppunder 70-års jubileet. 

Mer info blir lagt ut etterhvert som beslutningene er tatt!

Thomas Støkken, leder for Circle K Norge, gleder seg til å bytte navn på en stasjon hver dag i året som kommer. Foto: Stein Inge Stølen

Da er omprofileringen igang - og alle Statoilstasjonene skal få nytt navn og nye farger. Vi i NLF vil selvfølgelig opprettholde alle fordelene våre. Det skal være de samme folkene og tilbudene skal bare bli bedre. Det satses på å omprofilere samtlige stasjoner i Nord-Norge i løpet av sommerhalvåret.

Alle stasjonene skal ha åpning på onsdager - og det satses på at vi med litt større kjøretøy tar innvielsen på torsdager.

Her er deltakerne på oppstart møtet i regi av Harstad Næringsforening

Harstad Nærings hadde invitert til oppstartsmøte for ressursgruppen innen transport og logistikk. Oppmøtet på over 90% viste at interessen for denne faggruppen er stor.

NLF var selvfølgelig invitert for å fortelle om de prosjektene/temaene som organisasjonen arbeider med. Det var også viktig for NLF å understreke betydningen av denne ressursgruppens politiske arbeid på lokalplanet.

Direktesending fra innkjøringen til Bodø

Nå nærmer våren seg så smått, og med den et veinett i distriktene som er i full oppløsning. NRK setter søkelyset på den differansen det er mellom den vedlikeholdsposten som ligger på riksveinettet kontra fylkesveiene. NLF,  Veisjefen i Nord-Norge, samt fremskrittspolitikeren Allan Ellingsen deltok under sendingen. 

Det kan virke som om den politiske viljen til å tilbakeføre enkelte fylkesveier er til stede - og dette er helt i tråd med NLFs forslag.

Representanter fra de tre nordligste fylkene fulgte ivrig med under foredragene og den politiske debatten

11.-13. mars avholdt Nordland, Troms og Finnmark sine årsmøter på Kielferga. Det ble en svært hyggelig og vel gjennomført seanse.

Fredagen startet med rikspolitikere som fremla sine synspunkter på lastebilens fremtid og endte opp med en debatt hvor også NLFs direktør Geir A. Mo deltok.

Våre samarbeidspartnere var selvfølgelig tilstede og bidro med økt kunnskap om nettopp deres produkter.

Fylkesleder Einar Endresen delte ut æredsbevisene under året lokallagsårsmøte på Sortland Her er fylkeslederen flankert av Steinar Ernestussen og Torstein Wilassen.

Det setter en ekstra spiss på årsmøtet at vi kan dele ut medaljer og planketter til våre trofaste medlemmer -sier Einar Endressen, Fylkesleder i Nordland.

Det er godt voksne karer som får tildelt merkene for 40 års medlemskap i NLF. Beklageligvis var siste 40-års jubilant forhindret å være tilstede under overrekkelsen.

Trond Harborg geleidet arbeidsgruppa gjennom risikovurderingene forbundet med de nye tunnelene.

Arbeidet med den nye E6 gjennom Sørfold er startet, og mandag 15. februar hadde Statens vegvesen invitert til Risikoanalyse-møte.
Her var NLF representert for å fremme våre fremtidige behov på denne vegstrekningen. Ellers var nødetatene representert med to personer fra Salten Brann og Statens vegvesens med ulike faggrupper.

Tom Cato Karlsen - statssekretæren i samferdselsdepartementet, foresto den offisielle åpningen av nytrasèen på E6 nord for Kråkmo

Da var nok en flaskehals elliminert på E6. Etter en mindre forsinkelse kunne nytrasèen endelig åpnes 4. januar i år. Dette er en omlegging av veien som betyr mye for trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E6. Ordfører Jan-Folke Sandnes, Hamarøy kommune, sammen med Regionsvegsjef Torbjørn Naimak bisto Statssekretæren under åpningen av veistrekningen.

Statssekretæren for Samferdsel, Tom Cato Karlsen,Veisjef Torbjørn Naimak og Frank Lauritz Jensen fra NLF foresto den offiesielle åpningen av døgnhvileplassen

Ti, tolv minus og kald vind greide ikke å legge noen demper på åpningen av døgnhvileplassen på Fauske. Det lover godt for det nye året, at vi allerede på første ordinære arbeidsdag åpner en døgnhvileplass. Dette er et bevis på at det jobbes intenst med arbeidsforholdene til våre medlemmer. Endelig skal det bli mulig å få tatt en dusj og eventuelt lage seg litt mat på en ordentlig måte også på Fauske.

Tysfjorden er blitt enklere å krysse!

NLF- Nordland har jobbet i lang tid med regulariteten på fergen over Tysfjorden - og det er med glede vi konstanterer at det er blitt innført to nattavganger på sambandet Drag - Kjøpsvik. De nye rutene innføres fra 18. november i år.

Kjell Olafsrud sammen med 2 klasse ved Kaiskuru skole i Alta

NLF gjennomfører med støtte fra Trygg Trafikk, IF og Samferdselsdepartementet " Venner på Veien". Denne uken har NLF i Nord -Norge gjennomført besøk på Sortland barneskole , Kaiskuru nærmiljøsenter og Kirkenes barneskole.

Høsttreff i region VII

Nordland 4-6 september i Bodø , innbydelser er sendt ut.
Finnmark 2-4 oktober i Alta innbydelser sendes ut i første dager av september.  
Troms 9-11 oktober i Harstad, innbydelser sendes ut i starten av september.

4. og 5. september arrangerer MEF og NLF høsttrett i Bodø

På vegne av styret i MEF avd. Nordland og NLF avd. Nordland har vigleden av å invitere til høsttreff i Bodø. Vi vil avholde uteutstillingen ved Nordlandshallen og kurs ol. på Thon hotellet.

Vellykket telleaksjon i hustrig vær - Tellegjengen representert med : Hege Bye daglig leder TS Harstad og NLF medlem , Frank Lauritz Jensen rådgiver NLF, Alv Ervik forbundsstyremedlem NLF, Tor Gabrielsen daglig leder Tor Gabrielsen AS og NLF medlem og Karianne Ervik daglig leder TS Transportservice AS Harstad og NLF medlem. FOTO: PRIVAT

9. og 10 juni gjennomførte NLF sin landsdekkende telleaksjon. Også her i nord ble samtlige tunge lastebiler registrert i Bjerkvik. På tross av noe kjølig sommervær, holdt tellegjengen humøret oppe med grilling, kaffe og telleskjemaer.

Narvik sentrum blir stengt av militær utstilling og jubileumsfeiring

Den 28. mai vil all trafikk på E6 gjennom Narvik bli stoppet fra kl 09.45 til kl. 12.20, 
Åpent for tungtrafikk via omgjøring fra  kl. 12.20 - kl. 13.20.
Åpent for nordgående tungtrafikk via omgjøring fra  kl. 13.20 - kl. 16.00.

Etter kl. 16.00 skal trafikken gå som normalt

God Påske

På vegne av styrene og administrasjon i NLF Nord-Norge ønskes alle medlemmer en riktig god Påske.

Kari Workinn og Dagfinn Eliassen fikk NLF`s hedersmedalje i sølv

Årsmøtet i NLF Troms førte til lederbytte. Etter 16 år i lederstolen har Elling Haukebøe overlatt lederskapet til Kari Workinn. Ny i styret er Raymond Skarstein fra Harstad.

Fylkesårsmøter i Nord-Norge

Fylkesårsmøter i region er fastsatt.
NLF Finnmark i Alta 20-22 februar på Thon hotell Alta.
NLF Troms i Tromsø 6-8 mars på Clarion The Edge.
NLF Nordland i Narvik 20-22 mars.
Invitasjoner blir sendt ut på nyåret.  

Robert Aksnes forleste i kjent stil

NLF i samarbeid med NHO Transport og logistikk er i ett samarbeidsprosjekt om kompetanseheving i transportbransjen. Forrige uke ble det gjennomført kurs i forhandlingsteknikk og avtaleinngåelse med NLF advokat Robert Aksnes i Tromsø og Alta.

Ole Andreassen økonomidirektør i Service Nor Engros og logistikksjef Lars Erik Johansen .

NLF , Harstad sjåførklubb og YTF inviterte til trafikksikkerhetsseminar i Harstad 13 november. Over 30 sjåfører og bileiere møtte opp til ett givende seminar.

Jan Terje Mentzoni

Tradisjon tro arrangerte NLF og MEF felles høsttreff i Finnmark. Transport og entreprenør byen Alta er et naturlig stedsvalg for dette treffet. Det var rekordstor oppslutning om årets høsttreff både blant medlemmer og leverandører.

Fra bilutstillingen

Etter at fjorårets høsttreff ble avlyst, var mange spent på hva som ville skje i år. Denne gang må vi kunne betegne arrangementet som meget vellykket ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra mange av de vel hundre fremmøtte, hvorav ca. halvparten var NLF-medlemmer og ansatte. 

Det blir høsttreff i Troms 24-26 oktober i Tromsø i  samarbeid med MEF Troms.

I Finnmark blir det høsttreff i Alta 3-5 oktober også her sammen med MEF.

Invitasjoner sendes ut i løpet av august. 

Høsttreff i Svolvær 19.-21. september! (trykk)

Leverandørutstilling, info om nye veiprosjekter, spennende blåtur og ikke minst

GRATIS JUBILEUMSKONSERT MED ÅGE OG SAMBANDET!

Program, priser og påmeldingsskjema er utsendt i e-post, men kan sendes på annet vis hvis ønskelig.

Fra det seminaret på Kielferga fredag 28.

Det var god stemning og fornøyde deltakere på Kielferga Color Magic når NLF Troms og Finnmark arrangerte årsmøter og faglig samling. Til sammen 80 deltakere gjorde at dette ble en flott arena for årsmøtet både faglig og ikke minst sosialt.

NLF Troms tilbyr i samarbeid med NHO transport og logistikk fagkurs for bransjen. Kursene er finansiert av Innovasjon Norge avdeling Troms. Benytt muligheten til påfyll av kompetanse, det kan lønne seg.

Velykket høsttreff i Alta

NLF og MEF Finnmark inviterter til felles høstreff i Alta 27-29 september, høstreffet ble en suksess med godt oppmøte av medlemmer og leverandører.

Finn din transportør i Region 7 Nordland / Troms / Finnmark