TIR er et kombinert garantisystem og transportdokument som forenkler tollprosedyrene ved internasjonal lastebiltransport. TIR-Carnet er en transitteringsordning laget for dette formålet. Ved bruk av TIR-Carnet kan lastebiler passere landegrensene med enkle tollformaliteter. Ved grensepassering vil det som regel kun være snakk om å få bekreftelse/attestasjon fra tollmyndighetene at forsendelsen er inn/utpassert. Når TIR-Carnet brukes stilles det heller ikke krav til kontant depositum for toll og avgifter under transporten fram til bestemmelsesstedet.

TIR-konvensjonen (Transport Internationaux Routieres) er en avtale mellom ulike medlemmer i FN. IRU (The International Road Transport Union), er gitt det praktiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. Organisasjonen administrerer den internasjonale garantikjeden. I tillegg kommer nasjonale organisasjoner eller garanterende forbund. I Norge er dette Norges Lastebileier-Forbund, NLF.

Nesten alle europeiske land er med i TIR-Konvensjonen. I praksis blir TIR-Carnet i dag fortrinnsvis brukt ved transporter til og fra land i Øst-Europa som ikke er med i EU og til og fra enkelte land i Midt-Østen. TIR carnet kan også benyttes for veitransport til/fra Russland.

Klikk på lenkene under om du vil vite mer om:

Hvordan søke om TIR-godkjenning?

Råd og tips til sjåføren

Utfylling av TIR-blanketten

Andre nyttige lenker og informasjon