NLFs faggrupper består nå av fem grupper, samt en gruppe for tekniske saker. Faggruppene ledes av et medlem fra forbundsstyret. Hver gruppe har en fagansvarlig rådgiver fra NLFs administrasjon, som har ansvaret for det praktiske og merkantile arbeidet i gruppen. Lederen og den fagansvarlige har sammen ansvaret for fremdrift i arbeidet.
Hver gruppe består også av syv ressurspersoner – en fra hver region – i hver gruppe. Ressurspersonene er medlemmer av NLF og driver transport innenfor et eller flere av fagfeltene i sin gruppe.
NLFs faggrupper har som oppgave å drøfte spørsmål og problemstillinger innefor det feltet gruppen har ansvar for. I arbeidet skal gruppen:

  • Utarbeide svar på høringer og avgi innspill til forbundsstyret om slike.
  • Drøfte og avgi innspill til forbundsstyret om nye saker og forslag som kan bedre rammebetingelsene for NLFs medlemmer.
  • Være faglig ressurs for forbundets medlemmer og jevnlig informere om forhold innenfor området.
  • Delta i det offentlige rom gjennom debatt, foredrag og på annen måte bidra til markedsføring av forbundet.
  • Utarbeide faglig program og stå som faglig arrangør av ett seminar hvert år innenfor det området gruppen har ansvar for.

Klikk på fagområdene i venstremenyen for kontaktinformasjon.