Aktuelt
Fair Transport
Korona
Regioner
Om NLF
Medlem
Infobank
Min side
NORGES LASTEBILEIER-FORBUNDs
VELGERGUIDE
«Uten lastebilen stopper Norge» er mer enn bare et godt slagord. Det er en faktisk beskrivelse. Hvem som styrer landet vårt er ikke likegyldig. For å hjelpe deg å velge, har NLF stilt de politiske partiene noen spørsmål om saker som er viktige for næringen. I tillegg har vi gitt dem muligheten til å gjøre opp sine politiske regnskap. Hva har de gjort for vår næring i stortingsperioden som gikk? Vi håper dette kan være til hjelp når du skal finne ditt parti. Og husk; hvis du ikke stemmer blir det bare de andre som bestemmer! Bruk stemmeretten!
1
Som et ledd i å få bukt med piratvirksomheten på norske veier i form av ulovlig kabotasje krever vi en snarlig opprettelse av et elektronisk register, slik at man får kontroll på omfanget og lettere kan avsløre lovbrudd. Støtter partiet dette kravet? I så fall, skal det være på plass i løpet av neste stortingsperiode?
Ønsker primært et europeisk register. Om dette ikke lykkes er de positive til et nasjonalt register. Må komme på plass i neste stortingsperiode.
add Les mer
Ja, men helst på europeisk nivå. Dersom det ikke blir et europeisk register må vi finne nasjonale løsninger.
add Les mer
Støtter opprettelsen av et elektronisk register og er for å opprette dette i kommende stortingsperiode.
add Les mer
Ja. Vil jobbe for å få gjennomført dette i kommende stortingsperiode.
add Les mer
Ja. Ønsker å få dette på plass i løpet av neste stortingsperiode.
add Les mer
Støtter forslaget om en nettbasert registreringsordning for alle transportoppdrag i Norge som alternativ til et europeisk register over alle kabotasjekjøringer.
add Les mer
Ja. Støtter et kabotasjeregister og har en klar målsetting om å få dette på plass i neste periode.
add Les mer
Ja, og ja.
add Les mer
Er positive til opprettelse av et elektronisk register. Vil støtte et slikt forslag i neste stortingsperiode.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
2
Som et viktig ledd for å sikre like konkurransevilkår krever NLF at de obligatoriske bompengebrikkene i tunge kjøretøy kobles opp mot en bankgaranti eller gyldig kredittkort for å sikre at alle betaler for seg. Støtter partiet vårt krav? I så fall, skal dette være på plass i løpet av neste stortingsperiode?
Ja. Vil jobbe for å få dette på plass i neste stortingsperiode
add Les mer
Ja. Har som mål å få på plass en kobling mot kredittkort i forbindelse med bompengereformen.
add Les mer
Ja, og det skal på plass i løpet av neste stortingsperiode – helst så tidlig som mulig.
add Les mer
Ja. Støtter kravet om at de obligatoriske bompengebrikkene i tunge kjøretøy kobles opp mot bankgaranti eller gyldig kredittkort. Har tatt til orde for dette allerede i inneværende periode.
add Les mer
Støtter prinsippet om at forurenseren betaler. Vil derfor sikre at alle betaler bompenger. Støtter forslaget.
add Les mer
Ja. Foreslo dette i NTP og fremmet også forslag om dette i revidert nasjonalbudsjett for 2017.
add Les mer
Ja og ja. Har foreslått dette, men har ikke fått gjennomslag for det.
add Les mer
Er positive til at dette skal komme på plass i neste stortingsperiode.
add Les mer
Ja.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
3
NLF har i lang tid pekt på nødvendigheten av et «transportpoliti», en kontrollenhet med påtalekompetanse bestående av politi, toll, skatt, arbeidstilsyn og vegvesen, for å sikre en tilfredsstillende kontroll med egen næring og like konkurransevilkår. Støtter partiet dette synet? I så fall, når skal det være på plass?
Er for en samordning av kontrolletatene som gjør håndhevingen av reglene for påtale og forelegg lettere. Har ikke tatt stilling til behovet for et eget transportpoliti.
add Les mer
Vil videreutvikle samarbeidet mellom kontrollinstansene. Mange land har gode erfaringer med transportpoliti.
add Les mer
Ønsker en samordning av transportfunksjoner. Har mål om å få på plass konkrete initiativ i første del av neste stortingsperiode
add Les mer
Er for å etablere et transportpoliti og ønsker at dette kommer på plass i løpet av kommende stortingsperiode.
add Les mer
Støtter forslaget om å utrede mulighetene for et felles transporttilsyn slik man har gjort i Sverige og Finland.
add Les mer
Har ikke tatt stilling til et eget transportpoliti. Vil vurdere dette med næringen og etatene. Mener kontrollaktiviteten må økes.
add Les mer
Vil vurdere et «transportpoliti». Mener etatenes felleskontroller fungerer godt.
add Les mer
Har ikke tatt stilling til nødvendigheten av et transportpoliti, men vil vurdere dette i neste periode.
add Les mer
Ingen mening.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
4
Det offentlige er både en betydelig transportkjøper og en stor aktør i transportbransjen gjennom sine eierskap. Sett i lys av dette, mener partiet staten tar tilstrekkelig ansvar for en sunn konkurranse og gode forhold i transportbransjen?
Mener vareeier skal ta et større ansvar, for eksempel ved å begrense antall ledd i kontraktkjeden for transporter. Har foreslått at det utarbeides en strategi for bærekraftig kjøp av transporttjenester fra offentlige myndigheter og etater.
add Les mer
Vil legge til rette for likeverdige konkurranseforhold i transportbransjen slik at de seriøse aktørene har mulighet til å overleve. Har innført innstramninger i anskaffelsesloven.
add Les mer
Mener at staten må legge til rette for at det skal lønne seg å være en seriøs aktør. Har strammet opp anskaffelsesloven, og vil i neste stortingsperiode jobbe for sunn konkurranse og gode forhold.
add Les mer
Mener innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må styrkes ytterligere. Aktørene må få et forutsigbart og godt regelverk som håndheves på en god måte.
add Les mer
Mener alle offentlig eide selskaper må gå foran når det gjelder økologisk og sosial bærekraft. Vil styrke bestillerkompetansen ved offentlige anskaffelser gjennom å utvikle et sentralt program etter modell av tilsvarende program på leverandørsiden.
add Les mer
Mener staten må ta et større ansvar i sine innkjøp. Dette gjelder ikke bare transportsektoren.
add Les mer
Nei. Mener staten må bruke innkjøpsmakten sin til å få bukt med sosial dumping. Vil stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i alle offentlige kontrakter, et absolutt nei til kabotasje og begrensninger på antall underleverandører.
add Les mer
Vil fortløpende gjøre evalueringer på hvilke tiltak det offentlige kan gjøre som en betydelig innkjøper og premissleverandør i bransjen.
add Les mer
Nei. Ønsker å allmenngjøre flere av tariffavtalene innenfor transportsektoren og gjøre transportkjøper og varemottaker solidarisk ansvarlig for kostnadene kabotasjetransport og grenseoverskridende transport påfører samfunnet.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
5
For å nå målet om 40 % utslippskutt i næringen innen 2030 må vi sikres tilgang til tilstrekkelige mengder bærekraftig, avansert biodiesel til en konkurransedyktig pris inntil storskala lav- og nullutslippsteknologi for tungtransport er tilgjengelig i markedet. Hvordan vil partiet sikre norsk transportnæring tilgang til slikt drivstoff?
Omsetningskrav for biodrivstoff kombinert med etablering av et CO2-fond og virkemidler i Enova.
add Les mer
Ved å sikre forutsigbarhet i rammebetingelsene og dermed i markedet.
add Les mer
Ved å skape forutsigbarhet for etterspørselen slik at industrien tør å satse på produksjon. Har forskriftsfestet opptrappingen av omsetningskravet til biodrivstoff.
add Les mer
Ønsker å bygge opp en produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge, hvor det gis statlig tilskudd til industrien i en oppstartsperiode.
add Les mer
Ønsker et CO2-fond for transportnæringen. Pengene kan bidra til energistasjoner som blant annet tilbyr klimavennlig biodiesel og eventuelt hydrogen. Ønsker produksjon av avansert biodrivstoff i Norge.
add Les mer
Vil starte produksjon i Norge, samt bruke skatte- og avgiftssystemet slik at klimavennlige løsninger lønner seg.
add Les mer
Ved å sikre langsiktighet i opptrappingen i omsetningskravet og gi støtte til de som vil investere i bærekraftig biodrivstoffproduksjon i Norge. Vil stille miljøkrav ved offentlige innkjøp.
add Les mer
Ved å sikre at biodrivstoffet er konkurransedyktig mot fossilt drivstoff. Fikk i statsbudsjettet gjennomslag for at avgiftene på biodrivstoffet måtte ned.
add Les mer
Har ikke konkretisert hvordan de skal sikre tilgang til dette.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
6
Ny teknologi står på trappene, og neste generasjon lastebiler kan ta oss nærmere nullutslippssamfunnet med stormskritt. Norge har blitt et foregangsland når det kommer til innfasing av lav- og nullutslippsbiler i personbilsegmentet. Hvordan vil partiet legge til rette for at det samme kan gjøres for tungbilene?
Ønsker insentiver for flere lav- og nullutslippsbiler. Har foreslått vrakpant for eldre lastebiler.
add Les mer
Vil påskynde utskiftingen til nyere tunge kjøretøy med lavere utslipp gjennom elementer i vektårsavgiften og Enova-støtteordninger.
add Les mer
Vil gi Enova-støtte til innkjøp av nullutslippsnyttekjøretøy, samt ha miljødifferensierte bomtakster og lavutslippssoner. Vil utrede satellittbasert veiprising for tungtransport, og etablere vrakpant for nyttekjøretøy.
add Les mer
Omstillingen til lav- og nullutslippskjøretøyer for næringslivet vil kreve samarbeid og kostnadsdeling mellom staten og næringslivet.
add Les mer
Det foreslåtte CO2-fondet skal sikre nødvendig utvikling av nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser.
add Les mer
Har gode erfaringer med elbilfordelene. Mye av det samme kan gjøres for tungbiltransporten. Vil bruke offentlig innkjøpsmakt til å stille miljøkrav.
add Les mer
Vil bruke offentlig innkjøpsmakt til å drive frem teknologiomstilling. Ønsker veiprising som alternativ til drivstoffavgifter, der bilens Euroklasse og teknologi er styrende for avgiften.
add Les mer
Vil igangsette en prosess med næringslivet om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond som skal bidra til at transportbransjen kan omstille seg.
add Les mer
Vil prioritere gods på jernbane og sjø der det er mulig. Ønsker støtteordninger for miljøvennlig transport på vei der det er nødvendig.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
7
Flere har tatt til orde for et CO2-fond for transportnæringa. NLF støtter et slikt fond dersom det ikke fører til en realøkning i dagens avgifter, og det innrettes på et vis som sikrer at også små og mellomstore bedrifter kan benytte seg av det på lik linje med større aktører. Støtter partiet vårt synspunkt?
Er enig med næringslivet om endringer i avgiftssystemet og bruken av et CO2-fond for å oppnå utslippskutt.
add Les mer
Det viktigste er å bidra til så lave drivstoffavgifter som mulig for å sikre gode konkurransevilkår for den norske transportbransjen.
add Les mer
Ønsker et CO2-fond etter modell av NOx-fondet. Regjeringen har startet en prosess med næringen om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO₂-fond.
add Les mer
Er positive til næringslivets initiativ om å etablere et CO2-fond som bygger på strukturen til NOx-fondet. Kan vurdere et system med direkte overføring av en andel av avgiftsinntekter til fondet.
add Les mer
Vil øke veibruksavgiften for diesel brukt av transportbedrifter med 1,5 kroner per liter for å finansiere CO2-fondet. Fondet vil gjelde for små og mellomstore bedrifter på lik linje med større aktører.
add Les mer
Ja. Er enige i en modell som ikke medfører en realøkning. Vil utforme detaljene sammen med næringen.
add Les mer
Støtter et CO2-fond for transportnæringen etter modell fra NOx-fondet og etter initiativ fra næringen.
add Les mer
Vil sikre et CO2-fond tilstrekkelige inntekter gjennom en opptrapping av CO2-avgiften for berørte næringer.
add Les mer
Ingen mening.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
8
Hvordan vil partiet jobbe for økt rekruttering til lastebilsjåføryrket?
Vil ta kampen mot useriøse aktører som dumper lønns- og arbeidsvilkår, styrke lærlingeordningen, samt vurdere om yrkesfagene er gode nok. Vil sikre rekruttering gjennom samarbeid med bransjen.
add Les mer
Vil jobbe for likeverdige konkurransevilkår som sikrer en seriøs næring. Har økt lærlingtilskuddet og skjerpet kravene om å bruke lærlinger i offentlige anbud. Bedre veier vil gi bedre arbeidsmiljø.
add Les mer
Har økt lærlingtilskuddet og skjerpet kravet om bruk av lærlinger i offentlige anbud. Vil gjøre fagutdanning attraktivt gjennom fornyelse av yrkesfagene.
add Les mer
Tror summen av tiltakene de beskriver, hvor det blir enklere å drive seriøst i Norge, vil bidra til å gjøre yrket enda mer attraktivt.
add Les mer
Vil ha sunn balanse mellom arbeid og fritid, der man deler mer på arbeidet. Ønsker flere prøveprosjekt med redusert arbeidstid.
add Les mer
Vil gi fylkeskommunene høyere økonomiske ramme slik at de kan tilby en stor bredde i det fylkeskommunale opplæringstilbudet.
add Les mer
Mener det viktigste er gode og trygge arbeidsvilkår, uten sosial dumping i bransjen. Vil bruke både regelverk og offentlig innkjøpsmakt til å få til dette.
add Les mer
Vil sikre at det er nok studieplasser for denne fagretningen. Sørget for økte midler til transport- og logistikkutdanningen i Alta i RNB 2017.
add Les mer
Vil heve statusen til transportarbeidere gjennom forsterket lønns- og arbeidsvilkår, samt utvikle nye gode døgnhvileplasser for lastebilsjåfører.
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down
9
Foran Stortingsvalget for fire år siden ble alle partiene utfordret på sitt syn på kabotasje, og hvordan problemene den norske transportnæringen opplevde kunne løses. Hva svarte de den gangen, og hva har de faktisk gjort i løpet av de siste fire årene?
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Ap mener dagens kabotasjeregelverk bør tolkes strengt for å sikre den norske transportnæringen like konkurransevilkår. Transport uten reell last kan ikke anses å være en internasjonal transport som gir adgang til etterfølgende kabotasje. Regjeringen støtter den finske holdningen om en streng fortolkning av kabotasje, og regjeringen vil kontakte EU-kommisjonen for å legge frem dette synet og få klargjort hvordan dette kan praktiseres i Norge.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Fremskrittspartiet ønsker en streng fortolkning av kabotasjeregelverket, og mener staten bør sette av tilstrekkelige ressurser til at regelverket følges. FrP er for likebehandling innen transportnæringen. Det betyr at dersom en utenlandsk transportør kommer med gods fra sitt eget land, må han returnere igjen så raskt som mulig, evt. etter å ha utført lovlig kabotasjekjøring. Lov- og regelverk må gjelde alle som driver transport. Det er viktig at kabotasjeregelverket praktiseres strengt og rettferdig.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Kabotasje kan være fornuftig dersom dette brukes slik intensjonen i regelverket egentlig var – som et tiltak for å motvirke tomkjøring. Problemet er jo i dag at dette regelverket har vist seg for vanskelig å følge opp i praksis, og det kan synes som at det er et stort antall aktører som utnytter denne muligheten. Det er ikke bra for trafikksikkerheten på norske veier om den norske buss- og lastebilnæringen som følger av regelverket blir utkonkurrert av useriøse aktører som ikke følger norske regler. Det er viktig å få bedre kontroll med omfanget av dette både gjennom flere storaksjoner fra politi- og tollmyndigheter på grensene og gjennom obligatorisk brikke i alle lastebiler. Høyre mener også at de siste tiltakene som er satt i verk mot kabotasje i Finland bør vurderes nærmere i Norge og eventuelt hele Skandinavia.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «KrF mener man bør ha strenge regler for kabotasjekjøring i EØS-området. Det er nødvendig å få kartlagt omfanget av slik kjøring og følge utviklingen nøye. Vi mener det er viktig at godstransport på vei skjer innenfor vedtatte nasjonale rammer som skal sikre effektiv, sikker og miljøvennlig transport og sikre et anstendig arbeidsliv. Det bør ikke være slik at nasjonale krav bare rettes mot og kontrolleres mot de nasjonalt eller nordisk baserte kjøretøy eller sjåfører mens de som er utenlandsk i liten eller ingen grad trenger å frykte kontroll og eventuelle straffereaksjoner.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Det er rimelig at kabotasjereglene tolkes strengt av norske myndigheter for å hindre at man spekulerer i å tøye disse reglene. En streng tolkning er nødvendig for å motvirke sosial dumping.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Senterpartiet mener kabotasjeregelverket skal tolkes strengt, og ønsker derfor å stramme inn dette begrepet for utenlandske transportører. Dette for å hindre juks og begrense kabotasjekjøring fra utenlandske transportører.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Kabotasje har skapt store problemer for norske transportselskaper og norske sjåførarbeidsplasser, og har ført til omfattende sosial dumping. Dette er en uønsket utvikling og SV vil derfor begrense bruken av kabotasje og ønsker sterke tiltak mot sosial dumping.»
add Les mer
Dette mente partiet om kabotasje for fire år siden: «Venstre støtter NLFs syn på at kabotasjeregelverket må tolkes og håndheves strengt.»
add Les mer
vis svarene keyboard_arrow_down