For å unngå at unødig mange dyr slaktes, foregår det nå en storstilt aksjon for å frakte fôr fra regioner hvor tørken ikke har rammet like hardt, til de regionene som sliter mest. Tidligere i høst fikk tømmervogntog som kjører mellom Trøndelag og Sør-Norge dispensasjon til å frakte halmballer på strekningen, etter søknad fra NLF.

Den økte transporten medfører også økt fare for spredning av ugress, og da spesielt floghavren. Derfor understreker Mattilsynet og Vegdirektoratet at all transport av halm, og andre produkter som kan inneholde floghavre, skal skje på en slik måte at spill ikke forekommer. I praksis vil det si at halm som ikke er pakket skal tildekkes med presenning eller lignende ved transport, som ved transport av korn.

Kan skape problemer i årevis

Floghavre kan være svært skadelig for de som dyrker korn. Mye floghavre i åkeren fører til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader for bonden. Floghavre har stor spredningsevne og er vanskelig å bli kvitt når det først har etablert seg, blant annet fordi frø kan ligge mange år i jorda uten å spire. I et rundskriv fra Vegdirektoratet opplyses det følgende:

«Vegdirektoratets dispensasjon til å benytte tømmervogntog til transport av halm ikke må forstås som en dispensasjon fra reglene i forskrift om floghavre § 10. For øvrig gjelder reglene om sikring av last i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2 og 3-3 fullt ut.»

Les forskrift om floghavre her

Må være registrert hos Mattilsynet

I tillegg må alle transportører av fôr være registrert som fôrvarevirksomhet med aktivitetskoden «transport» hos Mattilsynet. Dette for bl.a å sikre full sporbarhet. Alle typer registrering skjer i denne  skjematjenesten. Se  veiledning «ny fôrvarevirksomhet – transportør». Les også: Nå gis tømmerbiler tillatelse til å frakte halmballer