Krav om elektronisk stabilitetskontroll for biler, busser og lastebiler, for å redusere risikoen for velt.
Krav om at busser og lastebiler skal utstyres med varselsystem for skifte av kjørefil.
Krav om nødbremsesystem for busser og lastebiler.
Krav om alarm, som minner sjåføren om at man har glemt å ta på sikkerhetssele – i biler og lastebiler.
Krav om fartssperre for lette nyttekjøretøyer/varebiler (slik som i lastebiler).

For el-biler vil Kommisjonen presentere en ”pakke” av konkrete tiltak for å fastsette tekniske sikkerhetsstandarader.

Kommisjonen vil videre utrede muligheten for å utvide bruken av avanserte sjåførassistanse-programmer, som anti-kollisjonsvarsel, gjennom å ettermontere slike i nyttekjøretøyer eller privatbiler.

Siden 2003 har EU-lovgivningen blitt styrket for å redusere skaderisikoen for sårbare grupper, som fotgjengere, syklister osv., gjennom krav om støtdempende bilfronter og blindsonespeil. Kommisjonen ønsker nå å se på ytterligere tekniske løsninger på dette området.

Lenger nede i ”verktøykassa” har Kommisjonen funnet fram muligheten til å sikre bygging av et tryggere veinett, blant annet gjennom å sørge for at det bare gis EU-tilskudd til bygging av infrastruktur som møter veisikkerhetsdirektivet og tunnelsikkerhetsdirektivet.

Videre ønsker man å styrke Smart-teknologi og styrke kjøreopplæringen. Og til slutt ønsker man å intensivere kontrollene, spesielt kontroll av at sikkerhetsregler overholdes.

Europakommisjonens mål og program er ambisiøst. Men det kan være en god investering, sett i lys av en beregning som viser at samfunnskostnadene for døde og alvorlig skadede i EU beløper seg til hele 130 mrd Euro per år.
Kilde: EU kommisjonen