Samferdselsdepartementet avviser Vegdirektoratets og bransjens krav om flere og tyngre pigger på tyngre kjøretøy med den begrunnelse at saken ikke er tilstrekkelig utredet. Særlig fokuseres det på miljøaspektet ved økt mengde svevestøv. Samtidig er mediene fulle av artikler om vogntog med for dårlige dekk som skaper kaos i trafikken. Les samferdselsdepartementets brev her.

NLF er svært kritiske til at departementet bruker så lang tid på å konkludere med at Vegdirektoratet må utrede videre. NLF mener det ikke er grunnlag for å hevde at det er problemer med svevestøv i de distriktene det er mest aktuelt med piggdekk, dette ble understreket i høringssvaret fra NLF til Vegdirektoratet i august 2011. Derimot er det problemer med vegvedlikeholdet og stadig vanskelige føreforhold, noe som er bakgrunnen for kravet om endring av piggdekk-bestemmelsene.

NLF gjennomførte våren 2010 en piggdekkundersøkelse og fremsatte sine krav overfor samferdselsministeren under et møte på Lesja i juni 2010. Se presentasjonen av rapporten her.