Tidligere har kjøring i narkotika- og medikamentrus blitt straffeutmålt basert på vurderinger av hver enkelt sak, mens alkoholpåvirkning har hatt klare grenser og klar straffeutmåling. I praksis har dette ført til at kjøring i alkoholpåvirket tilstand, med en promille på 0,2 eller mer, har blitt straffet strengere enn kjøring i annen ruspåvirket tilstand, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

20. januar ble det, i statsråd, vedtatt en rekke endringer i vegtrafikkloven. Hovedendringene innebærer blant annet innføringen av straffbarhetsgrenser for andre stoffer enn alkohol, en forenkling av straffeutmålingsreglene både for alkohol og andre stoffer og tap av førerett allerede ved 0,2 promille eller tilsvarende grense for annen rus for førere i prøveperioden. Med dette er Norge det første landet i verden som systematisk innfører både straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre stoffer enn alkohol.

De nye straffeutmålingene for medikamentrus gjelder ikke der føreren har tatt reseptbelagt medisin etter samråd med lege. Les hele pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.