For norske tilhengere utsteder trafikkstasjonene i Norge attesterte kopier.

For utenlandske tilhengere kreves attestert kopi fra registreringslandets kompetente myndighet eller notarius publicus.

Vegdirektoratet beskriver ordningene her.