De nye dekkravene for tunge kjøretøy blir fra 15. november fulgt opp med økt kontrollvirksomhet. Regjeringen vil i 2013 styrke kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med tre millioner kroner, slik at etaten kan utføre flere kontroller allerede i år, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding før helga. Den økte kontrollvirksomheten vil i hovedsak bli rettet mot trafikk på grenseovergangene og på veistrekninger med særlig krevende forhold for tungtrafikken.
– Det skjerpede kravet om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy har gitt kontrollørene et godt instrument til å hindre dårlig skodde kjøretøy å kjøre på norske vinterveier. For at dette skal ha noen effekt i praksis er det helt naturlig å følge opp et slikt krav med økt kontroll, understreker Geir A. Mo.
NLF har etterlyst bevilgninger til økt kontroll siden de nye kravene til dekk var ute på høring, og fremmet også et krav om dette i sitt høringssvar.

– Det er derfor gledelig å se at regjeringen nå varsler økt kontroll og bevilger penger til dette med det samme. Dette er et godt grep for økt trafikksikkerhet. Vi forventer at myndighetene opprettholder denne linja og fortsetter å styrke det viktige kontrollarbeidet fremover, både på grensa og langs veien, avslutter Mo.