I juni 2011 førte et motorhavari til brann i et polskregistrert vogntog inne i Oslofjordtunnelen. Brannen røykla hele den over 7 km lange tunnelen og i alt 34 mennesker ble reddet ut. Tunnelen ble stengt for tunge kjøretøy i over ett år, mens Statens vegvesen utbedret sikkerheten. Nå har Statens havarikommisjon for Transport (SHT) presentert sin rapport om hendelsen, samt foreslått fire sikkerhetstilrådninger basert på undersøkelsen.
– Siden brannen har Oslofjordtunnelen blitt betydelig oppgradert på det sikkerhetsmessige, men tunnelsikkerhet generelt er ikke noe mindre aktuelt i dag. Det viser blant annet de hyppige stengingene i Oslofjordtunnelen, og ikke minst sommerens brann i Gudvangatunnelen. Det er prosentvis færre ulykker i tunneler enn på åpen vei, men når det først skjer noe i en tunnel kan utfallet bli så mye verre. Derfor er forebygging ekstremt viktig, sier adm. direktør Geir A. Mo.
– Rutiner, beredskap og systemer med høye og strenge krav til tunnelsikkerhet er veldig viktig. I tillegg er det avgjørende at trafikantene selv får god kjennskap til hvordan man skal opptre ved tunnelbrann. Dette gjelder ikke minst sjåfører av tunge kjøretøy, understreker han.
NLF har tatt ansvar og laget en egen guide til medlemmene i samarbeid med en brannsjef og en brannvernleder i SVV. Guiden inneholder blant annet generelle råd for kjøring i tunnel, adferd ved tunnelbrann og hvordan man håndterer at sitt eget eller andres kjøretøy tar fyr. Guiden er blitt en del av NLFs KMV-system.
– Det er imidlertid ikke nok at den norske bransjen er flink til å forebygge. Polskregistrerte vogntog var årsaken til tunnelbrannen i Oslofjordtunnelen og i Gudvangatunnelen. Vi vet at en stor andel utenlandske vogntog ikke er konstruert for å takle de bratte stigningene som flere norske veitunneler har, og vi må tørre å stille krav til at utenlandske sjåfører skal vite hvordan de forebygger tunnelbranner, og opptrer når noe skjer. Det koker igjen ned til en ting: Økt kontroll ved grensen er helt essensielt for trafikksikkerheten. Vi må stanse kjøretøy som ikke er teknisk gode nok for norske veier og tunneler, avslutter Mo.
Tilrådningene til SHT går blant annet ut på at SVV, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gjør følgende:

  • Oppdaterer beredskapsplaner for lange ettløpstunneler
  • Etablerer systemer for bruk i det systematiske sikkerhetsarbeidet
  • Videreutvikler sitt sikkerhetssystem for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for Oslofjordtunnelen og tilsvarende veitunneler
  • Følger opp og dimensjonerer rednings- og brannslukningsinnsatsen

Klikk her for å lese de fullstendige tilrådningene på SHTs nettsider.