I går la transportminister Pia Olsen Dyhr frem et forslag om lovendring for det danske Folketinget. Forslaget går på å sette opp bøtesatsene i henholdsvis lov om godstransport og lov om busstransport.

Formålet er å demme opp for blant annet ulovlig kabotasjekjøring, med en bøtesats på 35 000 kroner for en lastebil som bryter kabotasjereglene. Reglene i Danmark er som i Norge: Forutsetningen er at en utenlandsk lastebil ankommer landet med internasjonal last. Da kan lastebilen ta maks tre nasjonale oppdrag innenfor et tidsrom på syv dager. Alt annet er ulovlig kabotasje. Lovendringen legger også opp til at bøtene kan være større enn 35 000 kroner, dersom det er snakk om ekstra skjerpede omstendigheter, for eksempel at det er kjørt ulovlig over lenger tid eller hvis det er snakk om gjentagende overtredelser.

– I Norge har vi ikke en fastsatt bøtesats for ulovlig kabotasjekjøring. Det foretas en konkret vurdering, der blant annet forholdets alvorlighet, foretakets størrelse, og preventiv effekt er momenter som skal tillegges vekt. Det har imidlertid vokst frem en praksis der store firmaer som bedriver systematisk kabotasjekjøring får høye bøtesatser. Det så vi blant annet da litauiske Girteka ble tatt for ulovlig kabotasje og fikk 100 000 kroner i bot per bil, altså 200 000 kroner til sammen. I Norge snakkes det stadig oftere om adgangen til å vurdere inndragning av antatt fortjeneste, sier direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål i NLF, Robert Aksnes.

– Det at Danmark nå vil øke bøtesatsene, ikke bare for ulovlig kabotasje, men også for mindre alvorlige forseelser, er et viktig signal. Praksisen i Norge og Danmark kan ikke sammenlignes direkte, og 35 000 kroner kan kanskje høres lite ut sammenlignet med 100 000. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette er snakk om 35 000 kroner for hver enkelt bil som blir tatt. Dersom et transportfirma blir tatt for systematisk kabotasjekjøring, åpner det danske lovforslaget for høyere bøter, som kanskje kan nærme seg det norske eksempelet med Girteka, avslutter Aksnes.