Ringsaker kommune og Gjøvik kommune behandlet før sommeren 2014 kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6-krysning over Mjøsa.

Lenger sør
Begge kommunene vedtok det sørlige alternativet som ligger cirka 750 meter sør for eksisterende Mjøsbru. Riksantikvaren hadde innsigelse til det sørlige alternativet i Ringsaker fordi det berører kulturminner ved Moelv. Traseèn er kun foreslått endret ved Moelv, og ikke ved Biri, og det er derfor ikke varslet tilsvarende oppstart av planarbeid for Gjøvik kommune.

Flyfoto: Statens vegvesen Flyfoto: Statens vegvesen

Unngår kulturminner
På mekling hos Fylkesmannen i Hedmark ble det foreslått en justering av alternativ sør slik at kulturminnene ikke berøres. Det er denne justeringen som det nå varsles oppstart av. I arbeidet med det justerte alternativet, vil konsekvenser blant annet knyttet til friluftsliv, nærmiljø, landskapsbilde, kostnader og støy på et overordnet nivå bli nærmere utredet.

De som har synspunkter og opplysninger som kan få betydning for planarbeidet, bes sende dem til Statens vegvesen innen 27. oktober 2014.