Dette er SSB-tallene:

TABELL: Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring. Transportmengde er oppgitt i 1.000 tonn. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Grafikk: NLF TABELL: Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring. Transportmengde er oppgitt i 1.000 tonn. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Grafikk: NLF

Klar trend
I forhold til gjennomsnittlig transportmengde for perioden 2010-2012 ligger 2013-tallene hele 3,6 ganger over antallet tonn fra foregående treårsperiode.
Tallene understøtter således det NLF har påpekt gjennom flere år, at kabotasje, det vil si transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme, har blitt stadig mer utbredt.
At brorparten av den totale godstransporten med lastebil over grenser fremdeles skjer i form av A- til B-frakter Norge-utlandet og omvendt, er egentlig intet nytt. Det nye er snarere at kabotasjetransporten øker markant.

Usikkert
Et hovedproblem med lastebilundersøkelsen som danner grunnlaget for disse tallene er at den tradisjonelt ikke har vært laget for å belyse kabotasje. Usikkerheten i dagens kabotasjestatistikk regnes dermed som høy.
NLF har derfor, sammen med organisasjoner innen lastebilnæringen fra andre land, jobbet for at statistikkmyndighetene i EU og Norge kommer opp med et bedre grunnlagsmateriale.

Obligatorisk bompengebrikke
En vei for å bedre tallgrunnlaget er å bruke bompengedata fra Autopass i kombinasjon med annen statistikk. Det forutsetter selvsagt at bompengebrikken blir obligatorisk også for utenlandske vogntog, slik NLF har påpekt overfor myndighetene.
Her kan man virkelig snakke om muligheten for å «slå to fluer en smekk», men det forutsetter politisk evne og vilje.