Under Nordic Logististics Associations (NLA) årsmøte var det full enighet om at EU ikke forstår hva som skjer i transportsektoren. Dagens kabotasjeregler virker ikke etter den opprinnelige hensikten og EUs transportpolitikk er basert på gamle opplysninger og holdninger.

Gode diskusjoner

– Møtene i Brussel, og særlig med Ulla Tørnæs, europaparlamentariker fra den danske liberale gruppen Venstre og nestformann i europa-parlamentets arbeidsmarkedsutvalg, viser at vi har et arbeid å gjøre med å orientere sentrale politikere om vår næring, og ikke minst konsekvensene som kan komme dersom EU velger ytterligere liberalisering av markedsadgangene, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

– En slik utvikling vil føre til enda flere lavprisselskapers inntreden i de skandinaviske markedene med ytterligere sosial dumping og konkurransevridning som resultat.

Viktige saker for NLF i EU

NLA må svare på det kommende utspillet fra EU-kommisjonen om mobilitet og den nye veitransportpakken. EU arbeider med å tilpasse rammebetingelsene til utfordringene i transportsektoren. NLA er bekymret for at sosial dumping og kabotasjekjøring skal liberaliseres ytterligere og ikke bidra til like konkurransevilkår.   

Felles nordisk enighet

SKAL (Finland), SÅ (Sverige), NLF (Norge) og DTL (Danmark) representerer en maktfaktor i europeisk transportsektor og har en felles holdning til transportpolitikken. Dette gjør NLA, som organisasjon, sterk og hørbar i EU. På denne måten kan NLF være med å påvirke bestemmelser som tas for transportsektoren i EU.  

– Årsmøtet viste at vi i all hovedsak er meget godt samstemt i Norden om hva som er våre felles utfordringer. Vi har på noen områder forbedringspotensial i å samkjøre oss enda bedre, og ikke minst i det daglige samarbeidet mellom våre organisasjoner. Dette arbeides det med og jeg tror vi vil få enda bedre og konkrete resultater i tiden fremover, ikke minst i arbeidet med å ansvarlig-gjøre transportkjøper, sier Mo.

Fair play og like vilkår

Kabotasjereglene er godt ment, men det finnes fortsatt ikke noen undersøkelser som viser at dette fungerer etter hensikten. Det er viktig at EU tenker igjennom hele sin transportplan. NLA kan påvirke både holdninger og beslutninger i EU, selv om Norge ikke er medlem i unionen. Derfor er det svært viktig at Norges Lastebileier-Forbund fortsetter å være, ikke bare en del av NLA, men en viktig og synlig samarbeidspartner i den «nordiske transportunionen».

Lokalt nordisk

NLA diskuterte også mulighetene til et felles samarbeide på trafikksikkerhetsområdet, og satsing innen miljøvennlig veitransport. Svenskens «Fair Trade-kampanje» ble også diskutert og om denne kan oversettes til de øvrige nordiske landene.