Massetransport bidrar mest til den positive utviklingen innenlands.

3. kvartal 2014
Norske lastebiler utførte ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) et transportarbeid på til sammen 5,3 milliarder tonnkilometer i 3. kvartal i 2014. Transportarbeidet innenlands økte, mens det var en nedgang for transport til og fra Norge sammenliknet med tilsvarende kvartal året før.

Minus ti prosent
Økningen i det samlede transportarbeidet fra 3. kvartal 2013 var på 2,8 prosent. Det innenlandske transportarbeidet utgjorde 4,6 milliarder tonnkilometer, en økning på 4,8 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2013. Transportarbeidet i forbindelse med eksport og import var på 0,6 milliarder tonnkilometer, en nedgang på 9,8 prosent i samme periode.

Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter gikk ned, og utgjorde 60,3 kilometer i 3. kvartal 2014. For biler i internasjonal transport var den gjennomsnittlige transportlengden 538 kilometer.

Økning i massetransport
Totalt transporterte norske lastebiler 76,9 millioner tonn gods nasjonalt, og 1,2 millioner tonn gods internasjonalt i 3. kvartal 2014. Det tilsvarer 15,5 prosent mer nasjonalt og 13 prosent mindre internasjonalt sammenlignet med tilsvarende kvartal 2013.
Innenlands var det særlig massetransportene som bidro til veksten i transportmengden, med en økning på 15,7 prosent fra samme kvartal året før.

Mer egentransport
Andelen av det nasjonale transportarbeidet utført som egentransport gikk opp med 3,2 prosentpoeng fra 3. kvartal 2013. Målt i utført transportarbeid innenlands har biler i leietransport i mange år hatt om lag to tredeler av markedet.
I 3. kvartal 2014 var leietransportandelen 73,5 prosent.

Les med på SSBs nettsider