- Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning, har derimot laget en rapport, en skrivebordsutredning, på bestilling fra Statens vegvesen, avklarte Mo under en debatt på TV2s nyhetssending onsdag.

- Det fremkommer, som en løsning, at det kan være bedre med en tidobling av bompengepasseringen for dieselbiler på spesielt luft-forurensede dager i Oslo - i stedet for å nekte dieselbiler adgang til byen, sier NLF-direktøren.   

Lavutslippssone for tyngre kjøretøy

- Hvis man leser rapporten så står dette klart, sier Mo.

TØI-rapport: En permanent lavutslippssone rettet mot tunge kjøretøy kan ha større effekt ved særlig høy luftforurensning enn et forbud mot dieseldrevne personbiler. Et slikt permanent tiltak vil dessuten virke hele vinteren og dermed bidra til å få ned årsgjennomsnittet for NO2 – som blir ansett som et større helseproblem enn overskridelsene av timegjennomsnitt.

Debatt

Under nyhetssendingen på TV2 gjorde Mo det klart at NLF støtter det tidligere bystyret i Oslo, som har kommet frem til at varetransport med spesielt lite forurensende biler må ha adgang til byen selv på svært forurensede dager.

- Den nye Euro VI teknologien i lastebilmotorer er kommet så langt at man praktisk talt kan snakke om at den luften som kommer inn i motoren «er renere når den kommer ut bak». På spesielt forurensede dager bør det oppfordres til lastebiltrafikk for bokstavelig talt å rense luften. Dette er riktig nok sagt for å få folk flest til å oppfatte at lastebilen er ganske ren. Her kan bransjen vise til TØIs egne undersøkelser, sier Mo.

Utredningen

I en kommentar til TØI-rapporten er Mo likevel klinkende klar på at man må se på den moderne teknologien før tiltak som forholder seg til gammel teknologi blir gjort.

-1 av 4 biler er Euro VI. 3 av 4 biler er Euro V og VI, og 86 prosent av kjørte kilometer er med Euro V og VI.  NOx-nivået er lavere enn personbilens Euro 5-motorer, og ved bruk av 100 prosent fornybar biodiesel blir CO2-utslippet i tillegg marginalt, sier Mo. 

Les: TØI: Tiltak mot dieselpersonbiler på dager med høy forurensning, Forhøyet pris i bomringen beste løsning

– Det vil være enklere å håndheve en økning av bompengeavgiften uten store kostnader. Det er mye mer rasjonelt å bruke dagens infrastruktur enn å bygge opp et nytt overvåkingssystem, sier kommunikasjonsleder i TØI, Harald Aas, til NRK.

VIL AT DIESELBILER SKAL BETALE 320 KRONER I BOMRINGEN I OSLO Det er den klare anbefalingen i ny rapport. Dette sier side 3:

Samferdselsministeren til TV2: 

Noen av oss jobber for å redusere/fjerne bompenger. Andre tenker åpenbart annerledes. Snakk om å ville straffe bilistene som hørte på forrige stortingsflertall om å kjøpe dieselbil.

Jeg er kraftig mot å tidoble bompengene! Blir du med i kampen mot denne type politikk?

Dette skriver samferdselsministeren på sin facebookside:

Et dårlig forslag å straffe dieselbileiere sier de i P4:

Anbefaler å tidoble bompengene for dieselbiler i Norge.  Se hva som sies på NRK: