– Retten har enstemmig slått fast at Statens vegvesen begikk vesentlige feil i anbudshåndteringen, og at BT Signaal som var eneste konkurrent i finalerunden skulle ha vunnet kontrakten. Offentlige anbud handler ofte om store verdier, og da må alt gå riktig for seg. For oss har saken derfor vært både prinsipielt og økonomisk svært viktig, sier administrerende direktør Trond Juvik i BT Signaal.

Statens Vegvesen tildelte før jul 2013 kontrakten for utvikling av «AutoPASS Grindgut» til IBM. Sommeren 2015, tre måneder etter at prosjektet opprinnelig skulle vært ferdigstilt, hevet Statens Vegvesen avtalen.

Burde ha blitt avvist

I dommen fra lagmannsretten heter det: «..Statens vegvesen hadde begått vesentlige feil under anbudskonkurransen, noe som skulle ha medført at tilbudet fra den valgte leverandør ble avvist. Det var klar sannsynlighetsovervekt for at en annen tilbyder ville ha fått kontrakten dersom feilene ble tenkt bort. Den forbigåtte tilbyder hadde derfor krav på å få erstattet sitt tap i form av den positive kontraktsinteressen.»

Videre legger lagmannsretten vekt på at «BT Signaal innehar en særlig kompetanse når det gjelder utvikling av programvare for bompengeløsninger, at selskapet langt på vei allerede hadde utviklet en løsning (BTCS) der gjenstående utfordringer særlig besto i å oppskalere løsningen til den størrelse og de særskilte krav Statens vegvesen etterspurte, og at BT Signaal allerede hadde foretatt omfattende testing og kvalitetssikring av løsningen.»

Ingen tidligere erfaring

Lagmannsretten har heller ingen holdepunkter for å tro at BT Signaal ville opplevd de problemer som IBM fikk. «Så vidt skjønnes hadde IBM ingen tidligere erfaring med utvikling av programvare for bompengeløsninger», heter det i dommen.

– Det er ytterst få aktører som har den spesifikke bransjeerfaringen som er nødvendig for å gjennomføre dette prosjektet. Vi har fra dag én vært overbevist om at vi skulle ha vunnet kontrakten, ikke minst fordi vi allerede har et egenutviklet, fullt operativt og velfungerende sentralsystem som har vært benyttet på flere prosjekter i Norge og Sverige. Vi er derfor svært tilfreds med at retten har kommet til samme konklusjon, sier Juvik.