Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tar miljøutfordringene på alvor og arbeider for at lastebiltransporten skal være miljømessig bærekraftig. Med bakgrunn i offisielle framskrivninger av befolkningsvekst og økonomi, kan det med stor grad av sikkerhet forutsies at utfordringene mht. lokal forurensning i de største byene i Norge ikke vil bli mindre i de kommende årene.

Den som forurenser skal betale

Levende bysamfunn er avhengig av god tilgang på varer og tjenester. Logistikken og transporten må derfor organiseres og utføres på en effektiv måte, og påvirkningen på luftkvaliteten må begrenses til et minimum. Tidvis kan forurensingen være så høy enkelte steder at barn med astma og bronkitt og voksne med hjerte- eller luftveislidelser bør holde seg inne. NLF mener det er et viktig prinsipp at mennesker skal kunne bevege seg fritt, og at forurensing ikke skal begrense dette. Derfor er det viktig at det kommer tiltak mot forurensning.

NLF slutter seg derfor i hovedsak til forslaget om ny sentral forskrift om lavutslippssoner, men presiserer at det er et viktig prinsipp at forurenser betaler. Alle som forurenser skal betale, ikke bare én spesifikk gruppe. Det foreliggende forskriftsforslaget legger opp til at kun dieseldrevne biler skal ilegges gebyr for å kjøre i lavutslippssoner, selv om det er kjent at eldre biler, uansett drivstoff, har større utslipp av miljøforurensende stoffer enn nye, moderne biler.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, vil stille større krav til transportkjøperen. Her i samtale med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, vil stille større krav til transportkjøperen. Her i samtale med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Stein Inge Stølen

Transportkjøper er ansvarlig for utslippet

Lastebilnæringen er en kundedreven bransje. Det betyr at lastebileierne raskt tilpasser seg kundenes krav. Det betyr også at miljøbevisste transportkjøpere har makt og muligheter til å påvirke utviklingen av markedet for lastebiltransporter i en miljøriktig retning.

- Vi mener derfor at vareeier/transportkjøper må gjøres solidarisk ansvarlig for innbetalingen av gebyret, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- Dette sammenfaller med prinsippet om at forurenser skal betale. Transportkjøpere må innse at de er en del av problemet. Ved å benytte seg av transporttjenester, bidrar de til økt utslipp. Lastebilene utfører bare et bestilt oppdrag og gjør det med så ren teknologi som mulig. Mer kan ikke vi gjøre. Ansvaret for miljøbelastningen må lande der det hører hjemme, hos mottakeren - ikke hos budbringeren.

Det finnes et ukjent antall utrangerte, sterkt forurensende utenlandske lastebiler på norske veger (her en Euro III-lastebil stanset av Vegvesenet). Disse bør det stilles langt større miljøkrav til i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen Det finnes et ukjent antall utrangerte, sterkt forurensende utenlandske lastebiler på norske veger (her en Euro III-lastebil stanset av Vegvesenet). Disse bør det stilles langt større miljøkrav til i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Utenlandske kjøretøy med høyt utslipp går fri

Slik forskriftsforslaget er utformet er det bare eier og fører som er solidarisk ansvarlig for at korrekt gebyr er betalt.

- Det er helt nødvendig å forandre denne utformingen for å sikre like konkurransevilkår. Erfaringene så langt med betaling for passering i bomsystemene i Norge er ikke oppløftende, og det er viktig at det ikke nå innføres enda en kostnad som i hovedsak rammer norske transportører, mens utenlandske går fri grunnet uklarhet mht til registrering av bilenes miljøegenskaper, sier NLF-direktøren.

NLF har sendt inn et høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler hvor disse synspunktene blir lagt tydelig frem.

I høringssvaret legges det vekt på følgende:

- NLF støtter innførsel av lavutslippssoner, så lenge alle som forurenser faktisk betaler

- Transportkjøper / vareeier må gjøres solidarisk ansvarlig for utslipp, og derfor også tilknyttede gebyrer

- Kommunene bør ikke få fullmakt til å bestemme hvilke kjøretøy som dekkes av lavutslippssonene

- Lavutslippssoner må kun innføres i områder der forurensing er godt dokumentert

- Inntekter fra lavutslippssoner skal øremerkes og ikke inngå i generelle driftsbudsjetter

- Inndelingen mellom Euro VI og eldre kjøretøyer er for kategorisk: Euro V bør få redusert gebyr siden det er mye lavere utslipp her enn ved eldre kjøretøy