Formålet med undersøkelsen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag om godsstrømmer på veg, sjø og bane. Data fra undersøkelsen skal blant annet brukes for å analysere overføringspotensiale for gods fra vegtransport til sjø og bane, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vil tilrettelegge bedre for godstransporten
Videre ønsker deltakerne i undersøkelsen å lære mer om godsstrømmene for å bedre kunne legge til rette for en effektiv og mer miljøvennlig godstransport. Statens vegvesen håper også funnene fra undersøkelsen skal gi offentlige myndigheter, lokalt og nasjonalt bedre forutsetninger for å sikre konkurransekraft for transportsektoren og annen næring på Vestlandet. Undersøkelsen er et ledd i etatenes arbeid med å realisere målene i Nasjonal transportplan.

Praktisk gjennomføring

Det vil være intervjuere på ni kontrollstasjoner og 12 ferjesamband langs Vestlandskysten.  I tillegg vil det bli samlet statistikk fra større havner og terminaler. Totalt vil det i de 48 timene undersøkelsen pågår være rundt 200 personer som er engasjert i prosjektet.

Intervjuene vil ta 3 til 5 minutt og vil bli gjennomført på kontrollstasjoner, ferjekaier og om bord på ferjer.

Her foregår intervjuene:

Kilde: Statens vegvesen Kilde: Statens vegvesen