Den 9. desember 2006 innførte Norge bruken av digitale fartsskrivere for transport over 3,5 tonn. Digital fartsskriver har vist seg å forenkle bruken av fartsskriver, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Flere har pekt på behovet for å utvide bruken av såkalt tachograf til også å gjelde varebiler som brukes til transport av gods, altså kjøretøy under 3,5 tonn.

I et skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsminister Jon Georg Dale blir akkurat dette adressert:

«Vil statsråden vurdere å innføre påbud om digital fartsskriver også for varevogner/lastebiler under 3,5 tonn, slik at det kan gjelde alle yrkessjåfører?»

Samferdselsminister Jon Georg Dale understreker at regjeringen kontinuerlig vurderer regelendringer som kan øke trafikksikkerheten. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsminister Jon Georg Dale understreker at regjeringen kontinuerlig vurderer regelendringer som kan øke trafikksikkerheten. Foto: Stein Inge Stølen

– Utfordringer ved å pålegge fartsskriver

Samferdselsministeren forklarer i sitt svar at det foregår et kartleggingsarbeid knyttet til kontroller av overlast på varebiler, men også diskusjoner knyttet til et eventuelt påbud om fartsskriver også for kjøretøy under 3,5 tonn. Samtidig løfter han frem noen tydelige problemstillinger.

– Det er utfordringer med å pålegge fartsskriver for varebiler under 3,5 tonn. De er ikke tilrettelagt for slik montering, og et pålegg vil derfor kreve store tekniske tilpasninger, med tilsvarende økonomiske konsekvenser for bedriftene. Ettersom varebilene som nevnt bare unntaksvis er omfattet av kjøre- og hviletidsregelverket, må det vurderes om det er rimelig å pålegge alle som bruker slike kjøretøy kostnadene ved et allment pålegg om fartsskriver.

Enkelte virksomheter pålagt å føre kjørebok

Han er imidlertid kjent med at noen land i Europa har innført kjøre- og hviletidsregler for lette varebiler innenfor avgrensede transportvirksomheter.

– De bruker ikke pålegg om digital fartsskriver, men krav om at sjåføren må føre kjøretid i en kjørebok. Jeg ser ikke at slike manuelle registreringer er vegen å gå, men vi følger som sagt utviklingen på området nøye, og vil se hen til erfaringene de nevnte landene gjør seg med ordningen.

Les svaret i sin helhet her