Om én måned åpner hele veistrekningen på rv 3/rv. 25, totalt 27 kilometer, fra Løten til Elverum. I desember er E6 fra Kolomoen til Moelv komplett, og det er tid for høytidelig vegåpning på E6 i Moelv. Sistnevnte er Nye Veiers prosjekt. Det er en strekning på 43 kilometer med ny motorveg. Nye Veier bygger totalt 86 kilometer firefelts motorveg fra Kolomoen til Øyer. 

– Mjøsbyen er i ferd med å få et fantastisk vegnett, men vi mangler altså vedtak for den siste biten, riksveg 25 mellom Løten og Hamar. Det er snakk om ni kilometer på en av Innlandets mest brukte veger. En veg som ligger midt mellom svært gode veganlegg i regionen, talte regionsjef for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Innlandet, Guttorm Tysnes, til statsråden og resten av de inviterte gjestene .

Frykter trafikkfarlig strekning

Han fortalte at de frykter dette kan bli nye E16 i Odal eller E6 i Gudbrandsdalen, der strekninger mellom ferdige veger blir stående igjen i årevis fordi man lokalt ikke kan bli enige om trasévalg og andre prioriteringer. Disse mellomstrekningene blir stående for seg selv, smale og svært trafikkfarlige, med ulike fartsgrenser og mye trafikanter i vegbanen.

Regionsjefen påpekte at dette bryter med regjeringens prinsipp om å bygge helhetlig og sammenhengende, og å gjøre ferdig veger en er i gang med.

– For tungtransportens del, er riksveg 25 en viktig veg. Det går mye godstransport til og fra Mjøsområdet og østover. I gjennomsnitt passerer 1500 tunge kjøretøy Vang kirke hver eneste dag, opplyste Tysnes.

KLAR TALE TIL SAMFERDSELSMINISTEREN: Guttorm Tysnes (til venstre) talte til samferdselsministeren (til høyre) og resten av forsamlingen på nye Ånestad trafikkstasjon. Han var ikke redd for å framføre Innlandets ønske til samferdselsministeren: Få bygget de siste ni kilometerne med veg mellom Løten og Hamar også. Foto: Erik Rebne Larsstuen, Statens vegvesen KLAR TALE TIL SAMFERDSELSMINISTEREN: Guttorm Tysnes (til venstre) talte til samferdselsministeren (til høyre) og resten av forsamlingen på nye Ånestad trafikkstasjon. Han var ikke redd for å framføre Innlandets ønske til samferdselsministeren: Få bygget de siste ni kilometerne med veg mellom Løten og Hamar også. Foto: Erik Rebne Larsstuen, Statens vegvesen

– Lottorekka ble skapt

For over femten år siden, i 2004, ble Vegforum Innlandet dannet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og NLF. Den gangen kranglet fylkene Hedmark og Oppland, som nå er slått sammen til Innlandet fylke, så busta føyk om mangt og mye. Også om prioriteringene på samferdselsområdet.

– Lottorekka ble skapt, og gikk inn i 2006. Siden da har fylkene stått samlet. Det har skjedd utrolig mye på vegene i Innlandet, fortalte Guttorm Tysnes entusiastisk.

Det kunne også de neste talerne, ordfører Einar Busterud fra Hamar, samt Kari Elise Gisnås fra Vikinglauget, skrive under på. 

Trafikksikkerhet og framkommelighet

Tysnes sa at både Nye Veier og Statens vegvesen har anslått prisen til 1,9 milliarder kroner for den siste biten, ni kilometer, med firefelts motorveg mellom Løten og Hamar. Begge bygger gladelig vegen om de får lov. Summen tilsvarer 75 prosent av besparelsen på byggingen av strekningen Løten–Elverum.

– Vi vil ikke protestere hvis den gevinsten blir tatt ut her, ymtet han lattermildt, vel vitende om at statsråden og ledelsen i Statens vegvesen sto med spissede ører. Og argumentet for ny veg er slett ikke dårlig:

– For trafikksikkerhet og framkommelighet vil bli vesentlig bedre med firefelts veg. Budskapet er klart. Innlandet ønsker rv. 3/rv. 25 med i Nasjonal transportplan (NTP), slik at vegen mellom Løten og Hamar kan bygges ut, avsluttet regionsjefen.

Gevinsten han sikter til, er besparelsen på hele rv. 3/rv. 25-prosjektet: 27 kilometer ny vei inkludert drift og vedlikehold i 20 år framover. Opprinnelig var prislappen 5,5 milliarder kroner. Endelig pris på vegen lander 1,5 milliarder kroner lavere, og prosjektet kan åpne tre måneder tidligere enn planlagt. 

Ifølge Hamar Arbeiderblad, sa samferdselsminister Hareide i sin tale at nye, trygge og effektive veger er viktig for regjeringen, og at milliardkuttet er en god søknad for videre utvikling i Innlandet. For han er det viktig at slike type prosjekter bygges ut, heller enn at bompenger reduseres eller at staten bruker pengene på andre ting. Han ga også skryt til Innlandet. Han roste at de har stått samlet, og synes de har en god sak.

Norges mest avanserte kontrollstasjon

Ånestad trafikkstasjon er splitter ny, og en del av samme prosjekt. Hareide fikk en grundig gjennomgang av noe av det avanserte utstyret til bruk i kontroll av kjøretøy, utstyr som gjør det til Norges mest avanserte kontrollstasjon.

Rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum er et OPS-prosjekt, altså et offentlig–privat samarbeidsprosjekt. Statens vegvesen ga i mars 2018 Skanska både det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år og den største vegkontrakten inngått i Norge. En av fordelene med et slikt samarbeid, er at entreprenørene kan påvirke løsninger og risikoprofil i prosjektet. Daværende samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, tok prosjektets første spadestikk for 26 måneder siden.

Prosjektet bestyr av nye to-, tre- og firefelts veger. Fra Ommangsvollen i sør frem til Tønsetkrysset bygges tofeltsveg med midtdeler. Fra Tønset til Åkroken i Elverum bygges firelfeltsveg med midtdeler. Nordover mot Svingen rasteplass blir det tofeltsveg med forbikjøringsfelt og midtdeler. Fra Åkroken og mot Basthjørnet og Elverum er det bygget firefelts veg. Sistnevnte ble bygget som egen entreprise, og sto ferdig i 2017.

Totalt er det bygget 28 konstruksjoner, hvorav åtte trebruer, tre toplanskryss, to t-kryss, to viltoverganger, viltgjerde langs hele vegen og, sist, men ikke minst, et sammenhengende tilbud til gående og syklende.

Se kart og les mer om prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum på Statens vegvesen nettsider

Les mer om prosjektet E6 Innlandet på Nye Veiers nettsider