Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot kompetanse- og kunnskapsutvikling hos barn og unge, men også fysiske tiltak rettet mot syklister og fotgjengere.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til lokale trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid.

– Lokale initiativ og bidrag er viktige tiltak mot å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Tilskuddene skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og andre lokale aktører.

– Alle med et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere har kunnet søke om midler, sier Hareide.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fikk tildelt 200 000 kroner til gjennomføring av den landsdekkende trafikksikkerhetskampanjen «Venner på veien», og til å lage en filmoppfølger til filmen «Vet du hva en blindsone er».

Ordningen evalueres årlig av Samferdselsdepartementet.

Les mer om ordningen her:

STYRKER TRAFIKKSIKKERHET: Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo og samferdselsministeren Knut Arild Hareide er enig i at tilskuddene er viktig for å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Foto: Jamieson Pothecary STYRKER TRAFIKKSIKKERHET: Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo og samferdselsministeren Knut Arild Hareide er enig i at tilskuddene er viktig for å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Foto: Jamieson Pothecary

Her er noen av prosjektene som har tidligere fått tildelt midler:

Sauda kommune er tildelt 70 500,- for å kjøpe inn en mobil fartsmåler med display til bruk i deres trafikksikkerhetsarbeid. Målet er å bruke denne til både trafikkartlegging og som forebyggende tiltak.

Froland kommune er tildelt 191 000,- til tryggere skolevei for barne- og ungdomsskoleelever ved veikryss Fv 42 / Fv 155 ved Blakstad.

Be Careful Kvinesdal er tildelt 150 000,- til sitt trafikkbelønningsprosjektet "Be Careful". For hver andre kalendermåned uten uhell (fart, rus, død) trekkes to tenåringer som vinner 10 000 kr hver og på denne måten forsterkes ønsket atferd hos unge trafikanter i Kvinesdal.

Evenes kommune er tildelt 85 000,- til gjennomføring av et kunnskapsprosjekt der ungdommer opparbeider seg kunnskap om trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen og lager en trafikksikkerhetsfilm. Samarbeidspartnere vil være offentlige redningsetater, Trygg Trafikk og bilbransjen.

Sirdal kommune er tildelt 50 000,- for å holde et arrangement med fokus på trafikksikkerhet, parallelt med europeisk mobilitetsuke høsten 2020.

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) er tildelt 200 000,- til en sommerkampanje med det formål å redusere antall drepte og hardt skadde i løpet av sommermånedene juni, juli og august 2020. TSF vil i samarbeid med Gjensidige Forsikring, Circle K og Choice Nordic Hotels ha fokus på en #TryggSommer i sommertrafikken, herunder kjøre innenfor fartsgrensene og etter forholdene, bruke bilbelte og annet sikkerhetsutstyr, ta pauser, være uthvilt, pakke riktig m.m.

Drive for Life (DFL) er tildelt 800 000,- til prosjektet «sammen redder vi liv». DFL er et tilpasset aktivitetstilbud for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape varig atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse.

HOLD og Trygg trafikk er tildelt 300 000,- til prosjekt rettet mot mobilbruk i trafikken for unge fotgjengere i Oslo-regionen. Målet er å skape en bedre forståelse av konsekvensene ved å ikke fokusere på omgivelsene rundt seg, for slik å skape varig atferdsendring.

Ung i trafikken er tildelt 420 000,- for å gjennomføre pilotprosjektet Rus, holdninger og atferd i valgfag trafikk. Prosjektet er knyttet opp mot konkrete læreplanmål for valgfag trafikk i 10. klassetrinn på ungdomsskolen.

Syklistenes Landsforening er tildelt 150 000,- for å tilby nettbasert el-sykkelkurs for de over 60 år. Målet med kurset er å kunne stimulere nye grupper til å bruke el-sykkel på en trafikksikker måte.

Trygg trafikk Rogaland er tildelt 130 000,- for å gjennomføre «Hjertesonekampanjen 2020» i Rogaland. Dette er et samarbeid hvor godkjente "Trafikksikre kommuner" og kommunalt foreldreutvalg samarbeider med Trygg Trafikk i den hensikt å etablere Hjertesone rundt skolene i kommunene. Tiltaket har som mål at flere sykler eller går til skolen på en trygg måte, og få ned foreldrekjøring og derved redusere biltrafikken i området rundt skolene.

Les også: Alle disse barna står i lastebilens blindsone