På fredag lanserer regjeringen sin "Fase 3"-krisepakke. Den nye krisepakken skal inneholde mer langsiktige tiltak enn dem som hittil er gitt, melder E24. Tiltakene skal etter sigende være av midlertidig karakter for å få hjulene i gang.

Mens vi venter på "Fase 3"-krisepakka, tar vi med to endringer på tidligere koronatiltak:

  • Korona-lån til bedrifter forlenges ut året
  • Forenklede regler for rekonstruksjon skal hindre unødige konkurser for små bedrifter

Korona-lån forlenges

Garantiordningen for lån til bedrifter blir forlenget ut året. 
– Vi forlenger lånegarantiordningen, slik at bankene fortsatt kan hjelpe solide, norske bedrifter som har en likviditetsutfordring, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Garantiordningen er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

ESA, EFTAs overvåkningsorgan, godkjente forlengelsen tirsdag. Den nye forskriften er allerede på plass.

Kan brukes til feriepenger

NHO sier at Finansdepartementet har bekreftet at ordningen gir rom for at banker kan gi  garanterte lån for helt eller delvis å finansiere utbetaling av feriepenger

Ifølge en undersøkelse NHO har gjennomført, sier hele 1 av 4 bedrifter at de har problemer med å utbetale feriepengene i år. Ifølge medlemsundersøkelsen, som ble utført i slutten av april, sier 11 prosent av bedriftene at de ikke har likviditet til å betale ut feriepenger til de ansatte, og 13 prosent er usikker på om de har det.

følge Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) hadde bankene per 20. mai gitt ca. 2 700 lån under ordningen, hvorav 2 600 er gitt til små og mellomstore bedrifter. Samlet hadde bankene lånt ut vel 8,3 milliarder kroner under ordningen.

Kan avsluttes tidligere

- Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil departementet informere om det i god tid, melder pressemeldingen.

Dette vil kunne skje dersom usikkerheten om de økonomiske utsiktene reduseres, slik at bankene i større grad vil være i stand til å ivareta levedyktige bedrifters likviditetsbehov uten statlig hjelp. Departementet vil derfor fortsette å vurdere behovet for ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi og erfaringene med bruken av ordningen.

Gå til forskrift om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Forenkler reglene ved rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for bedrifter ved forhandlinger om å unngå konkurs.

– Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare, særlig for små bedrifter. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene. Reglene må på samme tid ivareta behovene til de som bedriften skylder penger, og bedriftens ansatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det er meningen at en enkel fremgangsmåte for rekonstruksjon kan bidra til at virksomheter som sliter kan reddes.

Redusert risiko for unødvendige konkurser

En rekonstruksjon gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden. De nye reglene reduserer risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

De midlertidige reglene om rekonstruksjon ble innført i rekordfart 11. mai 2020. I høringsnotatet ber Justis- og beredskapsdepartementet om innspill til regler for å begrense kostnadene ved rekonstruksjon.

– Regjeringen jobber iherdig med å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi. Vi har derfor satt en kort høringsfrist og ser frem til å jobbe videre med innspillene fra de berørte, avslutter Monica Mæland.

Her kan du lese høringsnotatet
Se også: NHOs oversikt over økonomiske krisepakker for næringslivet