Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Det nye unntaket – som formelt gjelder fra 13. mars - gjelder nå all transport av både gods og personer.

Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport.

Slik er unntaket i praksis

Statens vegvesen innvilger dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene på følgende vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

2. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6 og fra artikkel 8, men slik at

  • sjåfør skal ha reduserte døgnhviler på minst 9 timer mellom to ukehviler
  • sjåfør skal ha minst en redusert ukehvil hver uke i hele unntaksperioden.

3. Det gis ikke dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 7. Bestemmelsene om pause skal følges.

Pauser: 

Bestemmelsen om pauser etter 4 ½ kjøring skal følges. Det er ikke gitt dispensasjon fra artikkel 7.

Kjøretid: 

Det er gitt dispensasjon fra hele artikkel 6. Det er ingen direkte begrensninger. Det er kun begrensninger som følger av døgnhvile, ukehvile og forskrift om arbeidstid (FATS).

Hviler: 

Det skal avholdes en døgnhvile på minst 9 timer i hver 24-timersperiode. En ukehvile på minst 24 timer skal avholdes etter mansimalt 6 24-timersperioder (eller 144 klokketimer). Det er ikke krav om at ukehvilen på 24 timer som tas i denne perioden skal kompenseres. Dersom en sjåfør har ukehvile som skal kompenseres fra før unntaket ble innført, må denne kompenseres. 

Etter kjøre- og hviletidsreglene, kan en fører som utfører transport som faller inn under unntaket, kjøre/arbeide inntil 13 ½ time mellom to hviler. (15 timer - 2x 45 min)

Det er per dags dato, ikke gitt unntak fra «Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport», FATS. 

Les vedtaksbrevet her