For NLF handler dette både om fremkommelighet og trafikksikkerhet. Vi trenger en ”vaktbikkje” som kan føre tilsyn med det arbeidet infrastruktureierne – Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene – gjør på det offentlige vegnettet, både når det gjelder planlegging, prosjektering, ombygging, nybygging, drift og vedlikehold, fremholder Slaatsveen. Han er kritisk til om det er mulig å få til et slikt organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynsvirksomheten og annen virksomhet i vegetaten som Samferdselsdepartementet legger til grunn for sitt forslag.

Sammenheng mellom vei og sikkerhet
Både NLF og Statens Havarikommisjon har påpekt at det er sammenheng mellom det arbeid som infrastruktureierne utfører og trafikksikkerheten. Den tragiske ulykken på E6 ved Alta i 2009 er et eksempel på dette.

Bør ikke kontrollere trafikanter og kjøretøyer
NLF mener at et vegtilsyn ikke bør drive med kontroll av trafikanter og kjøretøyer, men bør føre tilsyn med kontrollarbeidet til Statens vegvesen. -Vi har fra tidligere flere eksempler på at Statens vegvesens kontroller av lastebilnæringen gjennomføres ulikt fra kontrollstasjon til kontrollstasjon. En slik manglende likebehandling vil et uavhengig vegtilsyn kunnet gripe fatt i. Vi har mindre tro på at dette vil bli gjort på en god måte når tilsynet skal være en del av den store vegetaten, sier Slaatsveen.

Begrunnelsen departementet gir for å legge tilsynsenheten direkte under vegdirektøren er at det vil gi bedre utnyttelse av tilgjengelig veg- og trafikkfaglig kompetanse og vesentlig lavere administrative kostnader enn om tilsvarende oppgaver blir lagt til en egen nyopprettet organisasjon utenfor Statens vegvesen. Departementet hevder også at kvaliteten på tilsynsarbeidet vil bli like god med den foreslåtte løsningen som med en egen uavhengig enhet.
- Vi har forståelse for behovet for å begrense utgiftsveksten, men mener at det er forunderlig at dette brukes som et viktig argument på vegsektoren, all den tid det er opprettet uavhengige tilsyn både for jernbane og luftfart hvor argumentet om utnyttelse av kompetanse kunne vært brukt på samme måte, avslutter Slaatsveen.

Kontaktperson i NLF:
Adm. direktør Olav Slaatsveen
mobil 90 17 43 08