De 15 landene, som var medlemmer i EU da protokollen ble signert, forpliktet seg til i perioden 2008 – 2012 å skjære ned sine samlede utslipp av klimagasser med 8% i forhold til det valgte basisåret. (For de fleste landene er det 1990.) Dette var en kollektiv forpliktelse, og den er omsatt til individuelle utslippsmål for hvert enkelt land.
Flertallet har utslippsmål
Det er ikke fastsatt noe felles mål for de 27 medlemsstatene som helhet (EU27). Det opplyses at ti av de tolv medlemsstatene som gikk inn i EU i 2004 og 2007, har individuelle forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen. Ifølge dem, skal de i perioden 2008 – 2012 skjære ned utslippene med henholdsvis 6% eller 8% i forhold til nivåene i basisåret. Det er bare Kypros og Malta som ikke har noen utslippsmål.
Til nå
Klimagassutslippene i EU15 var i 2008 6,9% lavere enn basisnivåene, samtidig med at økonomien i EU15 vokste med ca 45% i den samme perioden. I EU27 falt utslippene med 14,3% mellom basisåret og 2008. Det foreligger ennå ikke tilsvarende tall for 2009, men Det Europeiske Miljøagentur vurderer i en foreløpig analyse at utslippene sank kraftig i 2009, på grunn av den økonomiske nedgangen.
Framover
For EU15 viser Kommisjonens rapport at de samlede klimagassutslippene i gjennomsnitt for perioden 2008 - 2012 vil ligge 14,2% lavere enn i basisåret, hvis medlemsstatene gjennomfører sine planer om klimakvoter og nyplanting og gjenplanting av skog. Alle 10 av de 12 medlemslandene som har et Kyotomål, vil sannsynligvis oppfylle eller overoppfylle sine mål om kutt på
6 eller 8% i forhold til basisnivåene.
Kilde: EU-nytt