Dette er et prosjekt hvor NLF deltar aktivt. Vi har i tre år deltatt som såkalt ”business partner”. For oss var dette en naturlig oppfølging til det tidligere forskningsprosjektet ”Miljømessige konsekvenser av bedre veier” (STF50 A07034) og et ledd i vår satsing på å øke kunnskapen om lastebiltransport og miljø.

Uten å ta forskningsresultatene på forskudd, orienterte Nordvik om prosjektets mål: Å utvikle et beslutningsstøttesystem for håndtering av miljøutfordringene for godstransporten. Som verktøy for det er det utviklet en miljøkalkulator, slik at en transportbedrift kan beregne utslipp til luft fra en tur, fra de samlede turer per dag, uke, måned eller år, eller fordelt på kolli.

På landsnivå skal man også kunne dokumentere og sammenlikne drivstofforbruk og utslipp til luft fra henholdsvis godstransport på vei, bane og sjø, og en styrke ved dette prosjektet er at representanter for både vei og jernbanen er med. Sjøsiden ble ikke med, noe NLF beklager.

Prosjektet Grønn Godstransport ledes av SINTEF og støttes av Forskningsrådet. De andre som deltar i prosjektet er Tollpost Globe (prosjekteier), CargoNet, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Dette treårige prosjektet går nå mot slutten, og har vært en nyttig samarbeidsarena mellom offentlige myndigheter, etater og organisasjoner, sa Roar Nordvik fra SINTEF.