Bakgrunn for møtet var at samferdselsministeren i sommer på kort varsel endret forskriften som gjelder rekkefølgen av kjøretøyer ved ombordkjøring i ferger. Etter endringen er det opp til fergeskipperen å avgjøre om kjøretøyene skal komme om bord i den rekkefølgen de står på kaien, eller om et ADR-kjøretøy skal måtte stå over sin tur. Saken hadde vært på ordinær høring med høringsfrist 30. juni, og den endrede forskriften ble gjort gjeldende fra 1. juli. NLF og andre fant det oppsiktsvekkende at transport av for eksempel livsviktig oksygen til sykehus og oppdrettsanlegg plutselig måtte stå over eller ta lange omveier, og vi engasjerte oss derfor aktivt i å finne andre løsninger.

Ønsker god løsning
På møtet i dag ga samferdselsministeren uttrykk for at hun nå ønsket å finne en løsning for å få til en smidigere transport, men at det er vanskelig å gå tilbake til forskriften som gjaldt før 1. juli i år.

Hun var også klar over problemet med at det er andre regler (bl.a. fra Sjøfartsdirektoratet) som gjelder ved farlig gods og fergetransport. Tilbakemeldinger hun har fått gikk på at noen ville ha tilbake de gamle reglene, noen syntes dagens regelverk var bra og atter andre ønsket for eksempel en meldeplikt til fergene for farlig gods biler.

Organisasjonenes oppfatning
LTL gjennomgikk situasjonen slik den fortoner seg i dag, med alle ulempene. De mente også at man burde se på avgangene, for eksempel om det kunne være enkelte avganger som var forbudt for farlig gods.

Rederienes Landsforening mente at man burde forhåndsmelde farlig gods transporter og at slik transport burde gå på bestemte avganger.

NLFs Olav Slaatsveen etterlyste en formell prosess når det gjaldt forskriftsendringen. Videre etterlyste han en prosess som består av at myndighetene og bransjen sammen kommer fram til et regelverk som fungerer.

Vil se på muligheter
Statsråden mente det ville være positivt å komme fram til en løsning som alle kunne ”leve med”. Hun var villig til, på kort sikt, å se på enkelte fergestrekninger hvor det er stor helgetrafikk og vurdere om det er enkelte avganger (for eksempel fredag mellom kl 14.00 og 18.00) hvor det ikke skal være tillatt for kjøretøyer med farlig gods, mens det resten av uken er tillatt.

Videre arbeid
Departementet vil lage et forslag som sendes ut til bransjen, og som vi vil bli invitert til å svare på i løpet av kort tid.

På lang sikt er det ønskelig å se på forskriften sammen med andre forskrifter. Til dette arbeidet må Sjøfartsdirektoratet, Vegdirektoratet, DSB og bransjen samarbeide.