For første gang ledet nederlenderen Alexander Sakkers møtet. Han har overtatt som leder av CLMT etter svenske Bertil Dahlin. Det viktigste punktet på programmet var godkjenning av arbeidsprogram for 2011. Dette ble godkjent med bare små endringer. Av saker av stor betydning for vår næring, og som IRU har spesielt fokus på, er følgende:
Forslag til revidering av Eurovignettdirektivet.
CO2-avgift på drivstoff. Status på et nytt forslag fra EU-kommisjonen for modifisering av Energiskatt-direktivet og fastsettelse av IRUs holdning til et revidert rammeverk for energiskatt i EU.
Konkurranse i vegtransporten, statlige selskapers oppkjøp av transportselskaper ved hjelp av statlige midler, (f eks. Jernbanen, Posten).
Veisikkerhet. Presentasjon av EUs nye tiltaksplan for veisikkerhet og fastsettelse av IRUs holdning til denne.
Transitttrafikk i Alpeområdene.
Kjøreforbud for tunge kjøretøyer i EU-land. Presentasjon av EU-komisjonens studie og fastsettelse av IRUs holdning til denne. Et sentralt ønske var å åpne TETEN-vegnettet for ”fri” ferdsel uten kjørerestriksjoner døgnet rundt 7 dager i uken. Alt tyder på at dette vil få sterk motstand, men at man muligens kan få til bedring gjennom en skrittvis tilnærming.
Transport av levende dyr. Status i arbeidet til en arbeidsgruppe og fastsettelse av IRUs ståsted når det gjelder transport av levende dyr.
EU-kommisjonens forslag til endringer i arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidere.
Presentasjon av EU-kommisjonens undersøkelse av fordeler og ulemper ved å innføre EU-lovgivning for transport med kjøretøyer under 3,5 tonn i EU.
IRU oppfordret medlemmene i kontaktutvalget til å arbeide aktivt med disse spørsmålene og holde IRU orientert om det arbeidet som utføres nasjonalt. De ulike temaene førte til livlig debatt. De ulike landene har ulike ståsteder og ofte også ulikt syn på viktige saker, og IRU jobber nå videre for å prøve å komme fram til enstemmige standpunkter fra næringen.