Innledningsvis berørte alle deltagerne finanskrisen som hadde herjet landene og næringen. Konjunkturundersøkelser som nylig er gjennomført og andre signaler viser nå en forsiktig optimisme. Dette fører igjen til frykt for rekrutteringen til godssjåføryrket. Er vi snart tilbake til situasjonen i 2007 med brist på flere 1000 godssjåfører i de enkelte land? Paralelt med finanskrisen, har alle landene opplevd økt innslag av utenlandske lastebiler og kabotasjetransport i de respektive land. Myndighetenes kontroll med kabotasjetransport står gjennomgående til stryk i samtlige land. Andre temaer som ble berørt var modulvogntog, nasjonale planer for veiavgift, miljøsoner, profileringskampanjer og mer fleksible kjøre- og hviletidsregler.

Nordisk samarbeid overfor Brussel
Det fremkom et sterkt ønske om og vilje til et tettere EU-samarbeid i NLU -regi. Det ble konstatert at det kan være saker og spørsmål de enkelte land har særinteresser i, og da lar vi dem ligge. Men på den annen side, i saker hvor Norden kan enes, skal det søkes etablert et enda tettere samarbeid med sikte på å kunne utgjøre en sterkere maktfaktor i EU.