Mangelen på et klart regelverk er frustrerende, og det ventes med lengsel på at regelverket skal bli klarere og at de kan bruke dette i kontrollen av utenlandske kjøretøyer. Per i dag er det nemlig slik at politi og vegevesen har svært liten mulighet for å kontrollere utlendinger i henhold til kabotasjeregelverket. Imidlertid lovet Samferdselsdepartementet at dette vi komme på plass i løpet av overskuelig fremtid, og at de ønsket å drøfte dette med NLF i begynnelsen av januar.

Det svært positive med møtet, var at Skatt Øst var villig til å lære mer om denne problematikken ved å heve sin kompetanse via NLF sine kanaler. Med det kan de i fremtiden sjekke og kontrollere de større aktørene på en helt annen måte enn i dag.

Skatt Øst innrømmet at de manglet kunnskap om kabotasjeproblematikken, og de ønsket helt klart mer kunnskap om dette.