I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2011 står det at gebyrbelagte tjenester skal indeksjusteres fra 1. januar 2011. I Finansdepartementets proposisjon om skatter og avgifter fremgår det at alle særavgiftssatser i statsbudsjettet i utgangspunktet er justert opp med 1,8 pst. fra 2010 til 2011 for å ta hensyn til forventet prisstigning, men at små avvik fra dette skyldes avrundinger. NLF har derfor lagt til grunn at avgifts- og gebyrøkninger utover 1,8 pst må kunne begrunnes særskilt.

I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjonen er det tatt et lite forbehold om at Statens vegvesen er i ferd med å gjennomføre en beregning av i hvilken grad gebyrene er kostnadsriktige. Videre sies det at ”dersom gjennomgangen viser at enkelte gebyrer bør endres, vil dette skje fra 2011”. I forslaget fra Vegdirektoratet er gebyrene – med noen få unntak – foreslått økt med mellom 6,7 og 10,0 pst. Ingen gebyrer foreslås øket med lavere prosentsats enn 3,5. Slike kraftige økninger må begrunnes – og det meget godt – om de skal kunne aksepteres. Vegdirektoratet har i sitt høringsbrev ikke brukt ett ord på en slik begrunnelse.

Les NLFs høringssvarher.