Statens havarikommisjon for transport har påpekt at det er klar sammenheng mellom manglende vedlikehold utført av veieieren og trafikkulykker. Det har vært flere tragiske ulykker der manglende vedlikehold av veien har vært en særdeles medvirkende årsaksfaktor.

Derfor har Norges Lastebileier-Forbund, sammen med en rekke andre organisasjoner, gått inn for å få opprettet et uavhengig veitilsyn. Det har vi altså ikke fått. Derimot har vi fått et veitilsyn som er underlagt Vegdirektoratet som en egen enhet. Blir dette bukken og havresekken?

Når det gjelder de 11.500 kilometrene riksvei, altså stamveiene, som etter omklassifiseringen er igjen som riksveier og er statens ansvar, vil det i teorien være bukken og havresekken, forklarer Grytbakk. – Og dette er jo selvsagt de viktigste veiene.

Men når det gjelder 43.000 km med fylkesveier og 39.000 km kommunale veier vil det i praksis kunne fungere som et uavhengig tilsyn.

Vi skal også ha klart for oss at det nye tilsynet ikke skal drive noen form for kontrollvirksomhet av trafikanter. Det er bare infrastrukturen, og kontroll med at den blir tilstrekkelig vedlikeholdt, som skal være tilsynets oppgave. Statsråden har også gitt klart uttrykk for at det skal være et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynet og den øvrige virksomheten.

Men det er ingen tvil om at dette blir en hårfin habilitetsmessig balansegang for vegdirektøren, påpeker Grytbakk.

Det er heller ikke ideelt at sanksjonsmuligheten mangler. Tilsynet vil ikke ha mulighet til, for eksempel, å stenge en vei. – Men det er, tross alt, et lite skritt på veien, sier fagsjef Terje Grytbakk.