I oktober sendte Samferdselsdepartementet ut et høringsforslaf forslag til klargjøring av hjemmel og presisering av reaksjonsregelverk. Forslaget gjelder retten til å fastsette en miljøfartsgrense og reaksjon på overtredelse.
I dag sendte NLF sitt svar på høringen. I innledningen står det: "Selve miljøfartsgrensene i piggdekksesongen i Oslo har frem til i dag ikke voldt lastebilnæringen problemer. Trafikken er ofte tett, og hastighetene er lave av den grunn. På tider med god flyt i trafikken, er inntrykket vårt at gjennomsnittsfarten reduseres med miljøfartsgrenser, uavhengig av om hjemler og reaksjonsregelverk er uavklart, dvs. at det fungerer uten at politiet ”håndhever” nedsatt fartsgrense."
Et av punktene NLF har kommentert er departementets forslag om at å bryte miljøfartsgrensen ikke vil føre til prikkbelastning eller tap av førerrett, kun forenklet forelegg. Bryter man derimot den ordinære fartsgrensen også, vil tilleggsreaksjonene prikkbelastning eller tap av førerrett gis etter vanlig regelverk. Dette er et forslag som NLF stiller seg positive til i sitt høringssvar.

I høringsforslaget er det også argumentert mot å skilte med miljøfartsgrense kun på enkelte dager, basert på forurensingssituasjonen. Begrunnelsen til Samferdselsdepartementet er at variabel skilting, altså kun å skilte med miljøfartsgrense på enkelte dager, vil kreve et større utviklingsarbeid. I tillegg mener departementet at variasjoner i fartsgrensen kan skape utfordringer knyttet til kontroll og håndheving og at det vil kreve enda større aktsomhet hos bilistene, noe som igjen kan ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten. NLF mener at variabel skilting allikevel bør vurderes for enkelte strekninger, og at man i de tilfeller skilter dette særskilt. Fordelen med dette er at hastigheten settes ned kun i perioder der det faktisk er av betydning for luftkvaliteten.
Les høringssvaret i sin helhet her.