En ekspertgruppe (High Level Group) oppnevnt av EU-kommisjonen kom i sommer med en rapport som evaluerer tilstanden i godstransportnæringen i Europa. Rapporten er laget på bestilling fra EUs kommisær for transport, Siim Kallas. Formålet har vært å se på om rammebetingelsene for full liberalisering av markedet er oppnådd og hvilke eventuelle hindringer som gjenstår før dette kan skje.

Rapporten har sett på fire hovedområder innenfor godstransportnæringeni Europa: Sjåførmangel, kontrollpraksis, kabotasjepraksis og innovasjon. Nordic Logistics Association (NLA), som NLF er en del av, har gått gjennom rapporten. Denne uka sendte NLA sine tilbakemeldinger til EU-kommisjonen.

Tilbakemeldingene går blant annet på at NLA ikke er enig med gruppens konklusjon om at kabotasjekjøring fører til mindre tomkjøring. Dette var et av formålene med å innføre kabotasjekjøring i forbindelse med internasjonal transport i utgangspunktet. I motsetning til ekspertgruppen argumenterer NLA for at lavere transportkostnader gjør tomkjøring mindre kostbart for operatøren og at det derfor er rimelig å anta at kabotasje faktisk fører til mer tomkjøring. Dette argumentet blir også underbygget av undersøkelser gjort av den svenske Transportstyrelsen.

NLA viser til at ekspertgruppen i sin rapport har basert seg på mangelfullt statistisk materiale som grunnlag for å trekke sine konklusjoner om kabotasjekjøring. Derfor gir ikke rapporten et korrekt grunnlag for å vurdere omfanget av kabotasje.

NLA peker også på at økt kabotasjekjøring utført av sjåfører som har dårlige lønns- og arbeidsforhold, bidrar til å svekke rekrutteringen til næringen – ikke til økt rekruttering. Ved vurderingen av lønnsforskjeller i Europa har ekspertgruppen basert seg på lønns- og kostnadstall som ikke omfatter de nordiske landene.

Les hele brevet her.