– Hva som er sosial dumping er ikke klart definert. Utrykket er også med på å snevre inn debatten om ulovligheter, da man ved å bruke utrykket ”sosial dumping” dreier fokuset vekk fra det som vi mener debatten burde dreie seg om. NLF vil heller snakke om etisk handel, sier adm. direktør Geir A. Mo.
– Ting henger sammen, også i vår bransje, og alle eksemplene med alt fra blankslitte dekk, manglende dokumentasjon, mangel på kjettinger, uverdige lønns- og arbeidsforhold, dieseltyverier, andre tyverier, ulovlig kjøring, bruk av magneter osv. henger sammen i det vi kaller uverdig handel. Vi må få bukt med dette uvesenet og stoppe fremveksten av en ny sosial underklasse i vårt land.

Torsdag var Geir A. Mo i et møte i regi av NHO Logistikk og Transport for blant annet å diskutere sosial dumping og ansvarsforhold rundt kjøp og bruk av utenlandske transportører. Mo inviterte her NHO Logistikk og Transport sammen med andre i bransjen til å diskutere en mulig felles bransjestandard rundt en del etiske problemstillinger i transportbransjene. Invitasjonen ble tatt godt i mot av NHO LT som også er opptatt av disse spørsmålene i sin organisasjon.

Det finnes mange eksempler på store oppdragsgivere som har sitt på det rene juridisk sett. For eksempel fra Trønder-Avisa denne uken, der det har stått om et polsk vogntog på oppdrag fra Bring, som har stått i sju dager uten å komme seg videre.De lavtlønnede sjåførene har ikke hatt råd til å ta inn på et overnattingssted, og har måttet oppholde seg i førerhytta mens de har ventet på hjelp.
– Bring svarer med at de ikke har noe forhold til sjåførene, fordi de har hyret dem inn gjennom et meglerfirma i Østerrike. De har helt sikkert alt sitt på det tørre rent juridisk, men jeg spør om dette er et bidrag for å bedre den etiske standarden i bransjen?

– Dersom hele bransjen hadde forpliktet seg til en etisk bransjestandard som krever at kjøpere og tilbydere må garantere for at alle ledd av transporten foregår etter etiske retningslinjer, ville vi kunne unngått kunstig lave transportpriser, og pressede priser på lovlig transport. Det ville dessuten bedret omdømmet, gitt bedre trafikksikkerhet og mer miljøvennlig kjøring. En viktig aktør i dette arbeidet er selvfølgelig myndighetene som må være villig til å sette av nok ressurser til å håndheve de lover og regler de selv vedtar. I dag er det dessverre alt for mye ”fritt frem” i vår bransje. Sjansen for å bli kontrollert er i realiteten svært liten. Desto viktigere er det at bransjen selv går foran, avslutter Mo.