Forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener situasjonen som er oppstått etter EUs utsettelse av nye kabotasjeregler tilsier at regjeringen snarest må iverksette tiltak. Samferdselsminister Marit Arnstad må umiddelbart innkalle bransjen for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som bør iverksettes for å møte utfordringene godstransportbransjen nå er midt oppe i.

I forrige uke stadfestet EU-kommisjonen at en ytterligere liberalisering av landtransportmarkedet blir utsatt til etter neste EU-valg, tidligst i 2015. Utsettelsen begrunnes med at det først må foretas en grundig gjennomgang av konsekvensene for de enkelte land, samt at alle aktører skal bli hørt. I tillegg understrekes det at de sosiale forholdene for sjåførene skal vurderes. Dette skal også hensyntas i arbeidet med dagens regelverk i påvente av et nytt permanent regelverk. EU har, etter NLFs oppfatning, forstått alvoret.

Tidligere i vår innførte Finland et strengere og mer detaljert regelverk for å regulere kabotasjekjøringen. Det nye regelverket innebærer bl.a. en registreringsplikt for transportfirmaer som bedriver kommersiell godstransport i Finland i mer enn 7 dager, særskilt merking av bilene, samt krav til dokumentasjon mv. Den finske regjeringen har, etter NLFs oppfatning, forstått alvoret.

I Danmark har transportministeren, etter en grundig utredning fra partene i arbeidslivet og transportnæringen, lagt frem en pakke med tiltak som skal demme opp for de negative konsekvensene av kabotasje. Pakken inneholder bl.a. tydeliggjøring og innstramning av regelverket, økning i bøtenivået, samt ekstra innsats for å løse problemet med sosial dumping, i tillegg til at de vil vurdere å innføre den finske modellen. Den danske regjeringen har, etter NLFs oppfatning, forstått alvoret.

Utsettelsen fra EU-kommisjonen er et sterkt signal om at kabotasje er et stort og uløst problem med mange negative konsekvenser for de enkelte land. NLF mener at det som nå skjer i både i Finland og Danmark må få konsekvenser også for Norge. Den norske regjeringen må komme på banen og klargjøre sitt syn. Norsk landtransportnæring trenger og forventer tydelig politisk støtte. NLF krever at samferdselsministeren innkaller næringen til et møte snarest. Også den norske regjeringen må forstå alvoret i denne saken.