Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 er nå klart. I en fireårsperiode skal det brukes 16 milliarder kroner på kollektivtiltak, veier og annen infrastruktur i Oslo og Akershus.

Bilistene betaler
I tillegg til alle avgifter bilistene allerede bidrar med i form av ulike avgifter kommer det til å svi ytterligere hver gang bomstasjonen passeres i hovedstadsområdet.
Av den samlede økonomiske rammen på om lag 16 milliarder utgjør bompengebidraget ifølge Jernbaneverket om lag 11 mrd., statsmidler 2.4 mrd. og kommunale og fylkeskommunale midler til sammen 2.4 mrd. kr. (Oslo og Akershus).
Mindre på veg – mer kollektivt
Det har vært nullvekst i vegtrafikken i Oslo i perioden 2007–2013. I Akershus har vegtrafikkveksten i samme periode vært på seks prosent, som er halvparten av befolkningsveksten. I begge fylker har kollektivtrafikken tatt betydelige markedsandeler fra biltrafikk, og kan skilte med 35 prosent flere kollektivreiser sammenlignet med 2007.

Kollektivsatsing
- Prioriteringene i Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for 2015 til 2018 gjør det mulig å fortsette satsingen på kollektivtrafikk og dermed få trafikkveksten over fra bil til kollektiv, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H) til jernbaneverket.no
Av store prosjekt gjelder dette i første rekke E18 Bjørvikaprosjektet, rv 150 Ulven – Sinsen, E16 Sandvika – Wøyen, Lørenbanen og på sikt Fornebubanen og E18 Vestkorridoren.

Reduserer miljøulempene
– Vi er i sluttfasen på prosjektene Ring 3 og Bjørvika, to store prosjekter som bidrar sterkt til en ønsket byutvikling hvor vi skiller mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk og reduserer miljøulempene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen på Jernbaneverkets nettsider.
– Oslopakke 3 er vårt viktigste verktøy for å nå klimamålene og sørge for at all trafikkvekst tas av gåing, sykkel og kollektiv, sier Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Dette er deler av Oslopakke 3

  • Ferdigstillelse av Kolsåsbanen (åpner til Kolsås i oktober 2014): 56 mill. kr.
  • Ferdigstillelse Lørenbanen (åpnes 2016): 747 mill. kr.
  • Oppstart Fornebubanen og oppstart fornyelse av signal- og sikringsanlegg for T-banen: 579 mill. kr.
  • Store kollektivtiltak Oslo, inkludert oppgradering av T-banenettet, med bl. a. Østensjøbanen, oppgradering av trikkeinfrastruktur og fornyelse av vognparken: 2 mrd. kr.
  • Småinvesteringer og drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus: 3 mrd. kr.
  • E16 Sandvika – Wøyen med full oppstart i 2015, og oppstart av E18 Lysaker – Ramstadsletta i perioden: 2.6 mrd. kr.
  • Lokale vegtiltak i Oslo: 2.3 mrd. kr. Tilsvarende beløp for fylkesvegtiltak i Akershus: 2.2 mrd. kr.
  • Arbeidet med å fullføre hovednett for sykkel og bygging av andre anlegg for gåing og sykling i Oslo og Akershus fortsetter. Det legges vekt på å få til gode løsninger for syklister og gående i alle store vegprosjekter.

Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 finner du her.

.

ANDRE SAKER:

Har fjerna fleire farlege vogntog

Lastebil og personbil kolliderte

Mistet lasset

Kvinne livstruende skadd

VIDEO: MC-gjeng kjører forbi vogntog på bakhjulet

VIDEO: Lastebil i full fyr