En forskriftsendring innebærer at godskorridoren mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø.

I drift fra 2018
EU fastsatte i 2010 at ni godskorridorer skulle opprettes. Korridoren har fått navnet Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (tidligere Rail Freight Corridor 3) og skal være operativ 10. november 2015. Korridorutvidelsen til Oslo skal være operativ senest 10. november 2018.
Fra norsk side arbeides det for at den norske delen av korridoren skal være operativ fra starten av.

– Dette vil gjøre det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft, sier Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Fra vei til bane
Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal sikre flere og bedre ruteleier for godstogene. Målet er at mer gods fraktes med tog.

– Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Jeg ønsker godskorridoren velkommen og er svært fornøyd med at vi nå har sørget for en utvidelse av korridoren til Oslo, sier samferdselsministeren.

Med i styringsgruppe
Det er styringsgruppen for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider regler for godsprioriteringer og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren.
Norge er representert i styringsgruppen ved Jernbaneverket.

.

ANDRE SAKER:

Ekstrem økning i tømmer på rot

Negativ handelsutvikling i Sverige

Dette er Norges dummeste fartsgrenser

Vil ha blålys på bergingsbilene

ET PAR MORSOMME VIDEOER:

Se bestemor ferske biltyvene

Usedvanlig treg transport