For norske transportselskaper vil endringene i bompengesatsene i Oslofjordtunnelen gi en økning på opptil 109 prosent. Samtidig tillates useriøse utenlandske transportører å kjøre gratis i den samme bommen. NLF mener dette er uakseptabelt, og forlanger at takstene reduseres slik at nettovirkningen for transportørene blir den samme som før endringene.

Med åpne øyne
Ukens nyhet om  bompengeøkningen i Oslofjordtunnelen er meget skuffende. NLF forstår ikke  at regjeringen tillater et så sterkt konkurransevridende vedtak. NLF må akseptere at lik rabattsats er bestemt av EU. Det handler om like konkuransevilkår, men da bør den jo være på 13 prosent som EU har fastsatt, og ikke 10 prosent slik det gjøres i Norge. Imidlertid aksepterer vi ikke den uakseptable økningen i bomtakstene, som medfører en kostnadsøkning på oppimot 109 prosent for kjøretøy over 3.500 kilo! (fra NOK 65,- til 136,-).

Dyrere transport
Bompengeøkningen betyr i praksis store kostnader for forbrukerne, både på grunn av økte bomkostnader og som følge av høyere varepriser, fordi transporten blir dyrere. Den vil også kunne bety store tap for transportørene da en slik økning sjelden tas inn i avtaler midt i året. For øvrig er det særlig offentlige myndigheter som nekter å la bompenger faktureres som særkostnad. Denne holdningen gjør at økningen i stedet må tas av bunnlinjen til en allerede hardt presset bransje.

– En slik rasering av en fungerende rabattordning kan sette kroken på døra for mange norske transportører siden bompengekostnaden i mange tilfeller er avgjørende for lønnsomheten, poengterer adm. direktør Geir A. Mo.

 – Det er bare bompengeselskapet som får mer inntekter ved denne endringen, og det var neppe hensikten. Norsk næringsliv tjener det i alle fall ikke, slår han fast.

Kan kjøre gratis
– Konsekvensen av å fjerne manuell innkreving av bompenger ved Oslofjordtunnelen er systematisk konkurransevridning til fordel for useriøse utenlandske transportører som etter 1. juli kan kjøre gratis under fjorden. Vedtaket underbygger NLFs krav om at obligatorisk brikke må på plass umiddelbart, og med en tilfredsstillende betalingsløsning som sikrer at alle betaler for seg, sier Mo.

– Uavhengig av innkrevingsmetode må regjeringen sørge for at satsene fra og med 1. juli justeres slik at nettoprisen som transportørene skal betale blir den samme som før endringene. Meningen med EUs vedtak er ikke å øke kostnadene for norske transportører, men å sikre lik rabatt for alle og dermed likere konkurransevilkår. Da må ikke den norske regjeringen bidra til å øke forskjellene gjennom en slik urimelig kostnadsøkning.

– Lastebileiere over hele landet er sinte over det som nå skjer. Vi forventer at regjeringen går inn og sørger for at takstene reduseres slik at nettovirkningen av endringen blir nøytral for transportørene, avslutter Geir A. Mo.

Tidsperspektiv, AutoPASS: 

•       Brev fra NLF til Vegdirektoratet 25. januar 2008 om urettferdigheten ved utenlandske vogntogs passering av bomstasjoner uten betaling.

•       NLF fremmet i 2009 forslag om å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøyer over 7,5 tonn. Samferdselsdepartementet ved statsråd Meltveit Kleppa (Sp) lovte innføring av en slik ordning fra juli 2012

•       Statssekretær Lars Bartnes (Sp) sa på et NLF-arrangement i januar 2012 at arbeidet var forsinket, men lovte gjennomføring høsten 2012 

•       I oktober 2012 svarte statsråd Arnstad (Sp) til Riksrevisjonen at forslag til forskrift ville bli sendt på høring så raskt som mulig 

•       NLF ba om en fremdriftsplan i januar 2013, svaret var at alt skulle være klart til januar 2014

•       Stortinget vedtok 29. april 2013 endringer i veitrafikkloven slik at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om obligatorisk brikke

•       Samferdselsdepartementet sendte ut pressemelding 25. juni 2013 og bekreftet innføring av AutoPASS fra januar 2014

•       Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lovte høsten 2013 at AutoPASS var prioritet nummer 1, og statssekretær Bård Hoksrud (FrP) lovte innføring så raskt som mulig.

•        Mai 2014: Intet er skjedd; urettferdigheten og sinnet vokser