En 40 meter høy betongsøyle, bilvrak med en ku på toppen og et «isberg» er noen av forslagene som har vært vurdert. Vel spenstige, synes NLF i Buskerud.

Trafikksikkerhet
Vi som organisasjon for godstransportører vil understreke at enhver kunstnerisk utsmykning i eller i umiddelbar nærhet til offentlig veg må utformes og plasseres slik at det ikke blir til hinder for framkommelighet eller til skade for trafikksikkerheten, skriver NLFs lokalavdeling i sin høringsuttalelse til kommunen.

Ut fra de skisser som konkret er lansert stiller de seg sterkt tvilende til at de krav til framkommelighet og trafikksikkerhet som fordres blir ivaretatt. De mener at en slik massiv utsmykning i en liten rundkjøring vil bli svært mye til hinder for en god og sikker trafikkavvikling.

Dropp dette
Ut fra dette anmoder NLF Buskerud om at Øvre Eiker kommune i det videre arbeidet med prosjektet sikrer at det ikke settes opp konstruksjoner som ødelegger for offentlige veiens hovedformål; - en god og sikker ferdselsåre for både privatbilister, yrkestrafikk og fotgjengere/syklister.

Kjedelig
– Skal du få kunst som alle liker blir det fryktelig kjedelig, sa Morten Viskum til Drammens Tidende da planene ble kjent i desember i fjor.
Viskum er av de lokale kunstnerne som har bidratt med forslag til utsmykning.

Hensikten med prosjektet er å knytte lokal kunst og næringsliv sammen som en del av prosjektet «Forbilde 2015».

Her er to andre innsendte forslag. Her er to andre innsendte forslag.