Ledelsen i NLF har brukt mye ressurser over lang tid for å få til et mer eksklusivt møte med transportkomiteen, og endelig lyktes det. Onsdag denne uken lot alle medlemmene seg frakte ned til Ifs sikkerhetssenter i Hobøl, og budskapet for dagen var trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er omdømme
Forbundsleder Per Madsen ønsket velkommen, gikk gjennom programmet og forklarte hvorfor NLF mener at i trafikksikkerhet ligger det også naturlig å prate om kabotasje, miljø og godstransportens urettferdige vilkår.

Så tok adm. direktør Geir A. Mo for seg hvordan trafikksikkerhet henger sammen med omdømme, og hvorfor NLF jobber så aktivt med det. Han forklarte hvilke betingelser som gjelder for godstrafikken nå, og synliggjorde konsekvensene av den politikken som føres. Det vanskeliggjør nemlig bransjens arbeid med trafikksikkerhet hvis bransjen vår forbindes f.eks. med sosial dumping, dieseltyveri osv. Han utfordret komiteen med konkrete tiltak som:

  • Mer kontroll
  • Økt fokus på vintervedlikehold
  • Økt bøtenivå
  • Tørre å ansvarliggjøre transportkjøper
  • Stikkprøvekontroller ved grensa (og bruke Trygg Trailer for kompetanseheving)
  • Stramme inn kabotasjeregelverket
  • Etablere et transportpoliti

Særlig det siste ble godt mottatt. Komiteleder Linda H. Helleland var i samtaler og intervjuer etterpå veldig positiv til ideen om et transportpoliti, og mente at å samle kompetansen på en slik måte kan være et konstruktiv bidrag.

Brennende lastebil…

If sikkerhetssenter driver med kurs innen skadeforebyggende arbeid. Her kan man ved selvsyn og aktiv deltagelse få oppleve ulike typer brann i praksis og hvordan man da skal opptre. Tunnelbranner er et stadig tilbakevendende problem, og alle har vel ulykken i Gudvangatunnelen for ett år siden friskt i minne. Så en tunnelbrann fikk komiteen, NLFs deltagere og pressen også være med på. En lastebil ble satt fyr på inne i en tunnel, og det var mange som ble overrasket over hvor fort flammene bredte seg og ikke minst hvor fort tunnelen ble røyklagt.

Dette var en viktig påminning for komiteen over hvor lite som skal til før det skjer en stor katastrofe hvis uhell skjer i en tunnel, og de er det jo mange av i Norge.

Miljø og teknologi henger sammen
Etter lunsj tok forbundets nestleder Tore Velten for seg temaet Miljø og teknologi. Han understreket overfor komiteen viktigheten av å belønne, ikke straffe. Om f.eks. en vrakpant innføres, vil det bli lønnsomt å kjøre nyere lastebiler med renere motorer. Videre tok han for seg ulike miljøtiltak som har vært på den politiske agendaen og argumenterte for/mot dem. Velten påpekte at NLF vil jobbe for en aktiv miljøpolitikk, og at forbundet ser teknologiutvikling og bedre samferdselsplanlegging generelt som to gode tiltak innen dette området.

Urettferdig regelverk

Viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni avsluttet den faglige seansen med en tydelig synliggjøring overfor komitemedlemmene hvor urettferdig dagens regelverk er, og hvilke konsekvenser dette får for den enkelte lastebileier og for bransjen generelt. Kabotasjeregelverket er i seg selv så grunnleggende urettferdig siden det blir praktisert og forstått ulikt i ulike EU-land, og men også innad i samme land – det skjer stadig vekk i Norge. Manglende kompetanse blant vegvesenets utepersonell er én grunn til det. Anvendelse og forståelse av lønn, skatt, avgifter, formuesskatt, kjøre- og hviletid – dette er noen av mange eksempler som Mentzoni gikk inn på og forklarte hvordan de ga uheldige utslag og dermed skjev konkurranse.

Avslutning
Dagen ble avsluttet med at transportkomiteens leder Linda H. Helleland takket NLF for en faglig god og begivenhetsrik dag. Hun var veldig fornøyd med all den kunnskapen som var kommet medlemmene til del, og lovet at komiteen ville ta med seg dette videre i det politiske arbeidet fremover. Gjennom hele seminaret var det spørsmål og dialog mellom Forbundsleder Per Madsen takket så komiteen for oppmøtet og avrundet med å ønske alle en fin dag videre.