Kjøre- og hviletidsregelverket er jevnlig tema for diskusjon i Norge som i de fleste landene i EU. Dagens regelverk ble utarbeidet for å sikre like konkurransevilkår, for å ivareta trafikksikkerheten og for å bedre arbeidsvilkårene i transportnæringen. Regelverket – som et minste felles multiplum som avveier mange ulike hensyn i hele EØS-området – har bestemmelser som ikke alltid oppfattes å ivareta de nevnte hensyn.

 Forslag til endringer i regelverket fra NLF Vest-Agder

NLF Vest-Agder har lagt frem forslag om at det gjøres noen små justeringer i kjøre- og hviletidsreglene for å tilpasse dagens kjøre- og hviletid til norske forhold. Som grunnlag for forslaget vises til norske utfordringer med fjelloverganger, ferjer, få hvileplasser og krevende vinterforhold i forhold til i andre land i Europa.

NLFs internasjonale arbeid

Forbundsstyret vedtok i desember 2012 at NLF skal få satt kjøre- og hviletidsreglene for godstransport på agendaen med sike på å få tilpasset regelverket bedre til de nordiske lands virkelighet.

NLF arbeider internasjonalt gjennom NLA i Brussel og gjennom IRU i Brussel og Genève. I IRU er holdningen at det er svært risikofylt å forsøke å få til selv mindre endringer i kjøre- og hviletidsreglene. Etter behandling av et forslag fra spansk side overfor IRUs Liaison-komite hvor NLF deltar, samt et forslag fra finsk side overfor EU-kommisjonen, er det nedsatt en arbeidsgruppe i IRU som skal drøfte om saken skal tas opp med EU. Skepsisen knyttet til forslag om endringer i regelverket for kjøre- og hviletid har sammenheng med at medlemmene i EU-parlamentet er svært lydhøre overfor både arbeidstakerorganisasjonene og jernbanelobbyen. Derfor kan et forslag om endringer føre til et resultat som ikke nødvendigvis vil tjene næringens interesser.

Forbundsstyret har bedt om at det foretas en undersøkelse om hvilke deler av regelverket vi har mest problemer med i Norge. Faggruppen for distribusjon, langtransport og ADR, har gitt uttrykk for til at dette er en svært følsom sak, og har stilt spørsmål om det egentlige problemet er at regelverket håndheves og sanksjoneres ulikt i ulike EU-land.

Videre arbeid

Landsmøtet ber om at forbundsstyret fortsetter arbeidet med å få til bedre tilpasning av kjøre- og hviletidsreglene til de behov NLFs medlemmer har. I dette arbeidet bes om at hele NLFs organisasjon høres slik at det foreligger et godt grunnlag for de innspill NLF skal gi overfor arbeidsgruppen i IRU. Landsmøtet ber også om at forbundsstyret og administrasjonen utnytter de muligheter som foreligger for å få til norske tilpasninger innenfor gjeldende regelverk.