NLFs ledelse har jevnlige møter med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Organisasjonen har likevel sett med spenning frem mot møtet med statssekretær Tom Cato Karlsen som fant sted torsdag denne uke. NLF er utålmodige for å få informasjon om status i flere saker som er viktige for NLF, og da særlig statusrapport om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøyer som ble innført fra 1. januar 2015 etter stort påtrykk fra NLF.

Systemene innført - usikker oppfølging

Tidlig i 2015 møtte NLFs ledelse daværende statsekretær Bård Hoksrud for å diskutere innføringen av ordningen. Nå virker det som om barnesykdommene som oppstod umiddelbart etter innføringen er overvunnet. Det er imidlertid fortsatt uklart om alle som har brikke og kjører gjennom bomstasjonene, betaler for passeringene.

- At det faktisk betales er helt vesentlig for å sikre at det oppnås like konkurransevilkår i veitransporten, sier administrerende direktør Geir A. Mo, som sammen med forbundsleder Per Madsen og viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni deltok i møtet fra NLFs side. – Vi er svært opptatt av at det ikke bare monteres brikke i alle lastebiler og vogntog, men at det betales for hver passering. Konkurransen om det enkelte kjøreoppdrag er knallhard og hvis det er slik at enkelte kan gi pristilbud uten å legge inn bompenger blir konkurransen svært skadelig, fortsetter Mo.

- Vi er avhengig av å vite at regningene faktisk betales, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. - Vi er avhengig av å vite at regningene faktisk betales, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Belgisk betalingssystem kan vise vei

I torsdagens møte kunne statssekretær Tom Cato Karlsen ikke si noe om i hvilken grad passeringene blir betalt, men inviterte NLF tilbake til departementet når oppdatert statistikk for 2015 foreligger mot slutten av februar 2016. Han viste for øvrig til at departementet arbeider for å få gjennomført bompengereformen så raskt som mulig. Ved å redusere antall bompengeselskaper til fem regionale selskaper vil situasjonen bli enklere for alle parter, ikke minst vil antall kontaktpunkter for NLFs medlemmer blir dramatisk redusert. Dette vil forenkle administrasjonen av bompengeabonnementene vesentlig. 

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, har ingen bombetalingstall klare. Foto: Samferdselsdepartementet Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, har ingen bombetalingstall klare. Foto: Samferdselsdepartementet

NLF på sin side viste til at det i dag finnes betalingsløsninger som forenkler hverdagen for transportbedriftene, og understreket sterkt at disse ordningene må opprettholdes. Det ble også vist til at det nå er under innføring et bompengesystem i Belgia hvor betalingen kan skje både på forhånd (via kreditt- og drivstoffkort) i tillegg til ordinær etterskuddsbetaling. I dette systemet sikres betaling fra alle ved at det betales med kreditt- eller drivstoffkort hvor kortutsteder står for inndriving av skyldig beløp.

Departementet hadde forståelse for NLFs forslag om at slike løsninger må kunne brukes i Norge, men viste til at dagens system med mange bompengeselskaper gjør dette vanskelig. NLFs representanter presiserte også viktigheten av forutsigbarhet og ba om at det for fremtiden varsles minimum 6 måneder på forhånd om økte bompengesatser slik at dette kan innarbeides i transportkontrakter på en god måte.

Hvis ikke bompengene betales, konkurrerer norske og utenlandske transportører på ulike vilkår. Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen Hvis ikke bompengene betales, konkurrerer norske og utenlandske transportører på ulike vilkår. Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen

Kabotasje og vinterutrustning også på agendaen

I møtet tok NLF også på nytt opp behovet for et kabotasjeregister som vil gjøre det enklere å få oversikt over omfanget av kabotasje, som også vil gjøre det enklere for Arbeidstilsynet å føre tilsyn med sjåførenes lønns- og arbeidsforhold.

- Det er viktig å få på dette på plass for å sikre at allmenngjøringsvedtaket om minstelønn etterleves, sier forbundsleder Per Madsen som var NLFs representant i Tariffnemnda.

Kontroll av vogntog langs veien og dekk og vinterutrustning var også tema. Samferdselsdepartementet er enig i at det er et problem dersom det kjøres på dekk som ikke er egnet for vinterkjøring i Norge, men viste til at det pågår et arbeid i EU for felles regler om vinterdekk. Departementet ønsker derfor ikke å endre den særnorske forskriften om vinterdekk på dette området nå, men vil avvente arbeidet i EU. NLF beklaget dette da dagens forskrift etter organisasjonens syn ikke er god nok for å hindre trafikk av biler med dekk som ikke er egnet for vinterkjøring.

– Dette er et svært viktig trafikksikkerhetsspørsmål og departementet burde har grepet inn i høst, sier Mo.

NLF vil følge opp både disse og andre viktige saker overfor statssekretær Tom Cato Karlsen, som også deltar på NLFs Transportseminar 2016 på Kiel-ferga i januar.