Bakgrunnen er at regjeringen nå har tatt beslutning om videre arbeid med strategi og prioritering for hovedforbindelsene for vei mellom Østlandet og Vestlandet. Endelige beslutninger vil bli tatt i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029, som presenteres til neste år.

- Denne saken handler om å velge noen traseer hvor vi skal redusere reisetid, slik at de blir naturlig foretrukne ruter for hoveddelen av trafikken mellom Østlandet og Vestlandet. Dersom vi får kanalisert tungtransporten inn på noen utvalgte ruter, vil det også gi økt trafikksikkerhet og kjøreopplevelse på de veistrekningene som får redusert tungbiltransport, sier samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen på en pressekonferanse i dag.

To hovedforbindelser mellom øst og vest

- Vi følger Statens vegvesens anbefaling når vi i det videre arbeidet legger til grunn at E134 er én av hovedforbindelsene. På strekningen vil det være nødvendig at Vegvesenet utreder om fremtidig E134 skal gå om Rauland eller Seljord. Endelig beslutning tas i NTP.

Hvis vegen blir lagt gjennom Rauland, kan reisetiden kuttes fra dagens 6 timer og 30 minutter til 4 timer og 40 minutter. Hvis vegen blir lagt gjennom Rauland, kan reisetiden kuttes fra dagens 6 timer og 30 minutter til 4 timer og 40 minutter.

Oslo-Bergen via Rv7 eller Rv52, E16 i styggevær

Statens vegvesens anbefaling for den andre hovedforbindelsen var Rv52. Regjeringen vil be Vegvesenet om at det utarbeides en konseptvalgsutredning for strekningen mellom Gol og Voss (Rv7 vs Rv52, som er de mest aktuelle hovedveiene til Bergen), slik at man kan ta en beslutning i forbindelse med behandlingen av neste NTP.

- For E16 over Filefjell skal påbegynte prosjekter i dagens NTP ferdigstilles. Da har vi en vei som har vist seg å være rimelig vintersikker. Samtidig har transportnæringen påpekt at E16 tar vesentlig lenger tid og derfor ikke er den foretrukne for transportåren ved normale forhold, forteller Solvik-Olsen.

Se opptak av pressekonferansen her!

Vi fikk også anledning til å stille samferdselsministeren et par konkrete spørsmål rundt de nye planene.

- Hvor stor andel av de nye veitraseene vil ha firefeltsstrekninger?

- Ut ifra trafikkmengden snakker vi nok mer om tofeltsveier med forbikjøringsfelt på egnede steder. Vi ser også på muligheten for å bygge veiene av en slik standard at vi kan tillate fartsgrense på 100 kilometer i timen, forteller han.

- Hva blir den reelle besparelsen i reisetid hvis vegvesenets anbefalinger blir tatt til følge?

Her har Solvik-Olsen så ferske tall på hånden at de ikke har kommet i skriftlig form enda. Kalkylene leser han rett fra mobilen, og de lyder som følger:

E134, Oslo-Haugesund: Dagens kjøretid er 6 timer og 30 minutter. Her er det to alternativer. Legges vegen gjennom Seljord, kan reisetiden kuttes til 5 timer og 6 minutter. Brukes Rauland-alternativet, kan kjøretiden reduseres helt ned til 4 timer og 40 minutter - en besparelse på nærmere to timer.

Her er et forslag som kutter reisetiden med ytterligere en time!

Riksveg 52, Oslo - Bergen: I dag tar dette 6 timer 30 minutter. Med Vegvesenets forslag til utbedringer kan reisetiden kuttes til 5 timer og 30 minutter.

Riksveg 7, Oslo-Bergen: I dag tar dette i underkant av 6 timer og 30 minutter. Dette kan komme ned på 5 timer og 15 minutter.

E16, Oslo-Bergen: Her kan kjøretiden reduseres fra rundt 7 timer i dag til litt over 6 timer.

Ingen tarm mellom Bergen og Odda i første omgang

Et spørsmål mange har stilt seg, har vært om E134 kommer til å bli en foretrukket reiseveg også til Bergen. Dette er avhengig av at det bygges en veiforbindelse av vesentlige dimensjoner mellom Bergen og E134 i Odda. Her må samferdselsministeren skuffe bergenserne.

- Vi kommer ikke til å bruke Vegvesenets ressurser på å utrede bygging av en forbindelse mellom Bergen og E134 i Odda. Beslutningen vil tas når Nasjonal Transportplan behandles, avslutter Solvik-Olsen.