Sist saken var på høring, var i samband med vekter og dimensjoner i 2012. Den gang ble forslaget trukket tilbake etter at NLF svarte på høringen, sier teknisk rådgiver i NLF, Rune Damm.

Den gangen uttalte vi blant annet dette: 

 Gebyr for overlast

"Vi oppfatter ikke at gebyrsatsene for overlast er for lave. At Vegdirektoratet nå vil indeksregulere fra 1988 og frem til i dag oppfatter vi som urimelig. En slik indeksregulering innebærer at satsene øker med circa 70prosent. Skal satsene indeksreguleres bør det gjøres fra år til år og da bør det legges til indeksen fra 2012 til 2013.

Vi mener Norge bør fjerne aksellast gebyrene og kun bruke totalvektsgebyr. Dagens frimarginer er så lave at en som bevisst satser på å kjøre med overlass vil bli stanset uansett.

Dersom aksellastgebyr opprettholdes mener vi at første kolonne som gjelder små overlass uansett ikke bør justeres, da dette ikke er en bevisst kjøring med overlass, men ofte en feilfordeling av vekten ved lasting og lossing.

Lastebiler og vogntog opplever svært ofte at man ved mer enn et lossested får en viss feilfordeling av lasten mellom akslene til tross for at man er godt innenfor tillatt totalvekt. Vi mener at dette er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig og at det ikke bør gebyrlegges for overlast slik aksellast gebyrene hjemler. Grensen for omlasting i regelverket er lav (200kg pr aksel) for videre kjøring, noe vi mener er riktig og som ikke skal reguleres.» 

Ikke alt ble godtatt 

NLFs forslag om å fjerne aksellastgebyrene fikk ikke gehør i høringen den gangen, med blant annet begrunnelse for at det medfører større risiko for at veifundamentet blir ødelagt. Endringen som foreslås nå er tilsvarende den som ble foreslått i 2012, i tillegg foreslås totalvektgebyret øket i to satser, samt et grunngebyr.

Gebyrene er som følger:

Satser for aksel-/boggi-/trippelboggilast

Av de første 2000 kg betales kr 450,- pr. 100 kg

Av de neste 2000 kg betales kr 700,- pr. 100 kg

Av de neste 2000 kg betales kr 1000,- pr. 100 kg

Av de neste 2000 kg betales kr 1150,- pr. 100 kg

og av det overskytende betales kr 1350,- pr. 100 kg

Når gebyrpliktig overlast er konstatert ved veiing, betales i tillegg et gebyr på kr 2000,-.

 

Satser for totalvekt

For kjøretøy betales følgende satser:

Av de første 5000 kg betales kr 450,- pr. 100 kg

og av det overskytende betales kr 700,- pr. 100 kg

 

For vogntog betales følgende satser:

Av de første 10.000 kg betales kr 450,- pr. 100 kg

og av det overskytende betales kr 700,- pr. 100 kg

Når gebyrpliktig overlast er konstatert ved veiing, betales i tillegg et gebyr på kr 2000,-.

 

Justering av gebyrsatsene

Gebyrsatsene justeres i henhold til konsumprisindeks hvert 5. år. Satsen avrundes til nærmeste kr. 50.

Det foreslås samtidig å fjerne krav om at overlastgebyret for utenlandske kjøretøy skal være betalt eller garantert for av en godkjent garantist før kjøretøyet forlater kontrollstedet.

 I høringen nevnes også språkmessige og regeltekniske endringer.

NLF vil behandle ny høring og komme våre synspunkter før utgangen av året.

Du finner høringsnotatet her: