Stortinget er også positiv til et formalisert samarbeid mellom en rekke offentlige etater, noe NLF tolker som et ja til «Transportpoliti».

I en tverrpolitisk og enstemmig innstilling fra finanskomiteen til Stortinget blir regjeringen bedt om å legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre skatteunndragelser, og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører.

Kabotasjeregister
NLF-sjefen er glad for at en kartlegging av kabotasje-trafikken skal realiseres.

– Dette er vanskelig, men helt nødvendig. NLF har tatt til orde for å innføre et kabotasjeregister, der transportkjøper blir pålagt å registrere sitt oppdrag i et nasjonalt register.

– Dette kommer, etter vår mening, ikke i strid med EØS-reglene om hva slags dokumentasjon vi kan kreve av de som utfører selve transporten. Vi håper dette forslaget nå kan følges opp, noe også det ble tatt til orde for i kabotasjeutvalgets rapport som ble overlevert samferdselsministeren i fjor, sier Geir A. Mo.

LES OGSÅ: KABOTASJERAPPORTEN

JA-GJENGEN: Hele finanskomiteen står bak forslaget. Foto: Stortinget/Terje Heiestad JA-GJENGEN: Hele finanskomiteen står bak forslaget. Foto: Stortinget/Terje Heiestad

NLF-skolen virker
NLF har over tid lagt ned en stor innsats for å heve kunnskaps- og informasjonsnivået i transportbransjen overfor blant annet folkevalgte. At Stortinget nå ber regjeringen sørge for at utenlandske selskaper som driver transport i Norge betaler moms etter norske regler, og at kontrollen intensiveres, betyr at Stortinget synes å forstå de utfordringen norske transportører står ovenfor.

– Vi er svært glad for at en enstemmig komite har sluttet seg til forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å be regjeringen kartlegge omfanget av kabotasje i det norske transportportmarkedet, sier Mo.

Unndragelser og juks
Geir A. Mo tror også at skatte- og avgiftsunndragelser er langt mer utbredt enn vi er klar over.

FORNØYD: Geir A. Mo. Foto: NLF FORNØYD: Geir A. Mo. Foto: NLF

– En måte dette fungerer på i dag er at en utenlandsk aktør krever inn moms fra sine norske kunder. Denne momsen betales aldri inn til staten, mens den norske kunden får fradrag for den.  Vi har også grunn til å tro at oppdrag kamufleres som internasjonal transport for å unngå norsk moms, forklarer han.

– Resultatet er uansett at staten taper skatteinntekter, og at den seriøse delen av transportbransjen taper i konkurransen. Det må være åpenbart for alle at de som kan operere med en 25 prosents «rabattsats» kan konkurrere ut hvem som helst, slår han fast.

Nærmere et Transportpoliti
Stortinget ber også om at Finansdepartementet intensiverer kontrollvirksomheten, og tar samtidig de til orde for å se verdien av et formalisert samarbeid med øvrige etater som toll og avgift, politi, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet.

– Dette er fullt i tråd med NLFs unike forslag om å innføre et «Transportpoliti». Vi kan trygt konstaterer at etableringen av et slikt nytt organ synes nærmere og mer realistisk en noen gang, sier NLF-sjefen meget godt tilfreds.

FORESLO: Sverre Myrli (Ap), Kjell-Idar Juvik (Ap), Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Stortinget/Terje Heiestad FORESLO: Sverre Myrli (Ap), Kjell-Idar Juvik (Ap), Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Stortinget/Terje Heiestad

Fire bak forslaget
Det er Sverre Myrli (Ap), Kjell-Idar Juvik (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Janne Sjelmo Nordås (Sp) som fremmet saken som et såkalt representantforslag i finanskomiteen. Med full støtte der går saken videre til Stortinget for sluttbehandling. Den foreløpige behandlingsdatoen er satt til 26. mars.

Dette er forslaget til vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen på egnet måte kartlegge omfanget av kabotasje i det norske transportmarkedet.
  • Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge, svarer merverdiavgift til den norske staten etter norske regler.
  • Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre skatteunndragelser og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører.

LES HELE SAKEN TIL STORTINGET HER