Til nå har det i all hovedsak vært eier på kontrolltidspunktet som har fått både bot og krav om å innbetale avgiftsforskjellen mellom vare- og personbil. Slingringsmonnet har nærmest vært fraværende, uansett forklaring og dokumentasjon.

Endringstidspunktet avgjørende

Nå har sivilombudsmannen behandlet problemstillingen. Han mener det er urimelig at en person som har kjøpt en brukt varebil, der tidligere eier har flyttet eller tatt vekk veggen, skal straffes.
Det stilles likevel krav om at dette må dokumenteres, eller sannsynliggjøres i sterk grad. Hvis ikke kan nåværende eier likevel få en økonomisk smell.

Tre muligheter

På bakgrunn av et rundskriv fra Sivilombudsmannen, som det heter i disse kretser, konkluderer Toll- og avgiftsdirektoratet i tre punkter:

  • Eier på det tidspunkt endringen finner sted er ansvarlig. Kan dette tidspunktet stadfestes, blir personen som eide kjøretøyet på dette tidspunktet holdt ansvarlig.
  • Kan tidspunktet for endringen ikke stadfestes, må det kunne legges til grunn at eier på kontrolltidspunktet er ansvarlig,
  • Med mindre: det foreligger vesentlige holdepunkter for at endringen fant sted før eier på kontrolltidspunktet overtok kjøretøyet.

Sivilombudsmannen ønsker gjennom rundskrivet å utdype viktigheten av den selvstendige utrednings- og opplysningsplikten som påligger tollvesenet.
Det er likevel ingen grunn til å forvente at tollvesenet vil «etterforske» slike saker i spesielt mye.

Kostbart
I toll- og avgiftsetatens saksbehandling skal det nå legges til grunn et krav om klar sannsynlighetsovervekt ved ileggelse av tilleggsavgift opp til og med 30 prosent. I saker hvor det ilegges tillegg som overstiger 30 prosent, eller hvor det konstateres forsett, skal det legges til grunn et beviskrav som holder strafferettslig nivå.

LES MER HER